Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Decizia etapei de incadrare - PROIECT

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2014-10-24 13:21:33
Ultima actualizare: 2014-10-24 13:21:33

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Afisat in data de 24.10.2014

 

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de catre  S.C.  COMLEMN SRL  Vrancioaia, jud. Vrancea, inregistrata la APM Vrancea cu nr. 7771 din 10.09.2014, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.10.2014, ca proiectul ,, Construire locuinta, garaj, atelier de debitat material lemons si imprejmuire’’ propus a se realiza in com. Bolotesti, sat. Gagesti, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii :

 

 1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreazain prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,  pct. 10  a);

b) Caracteristicile proiectului

1) Marimea proiectului:

   Investitia propusa consta in construirea uneilocuinte, a unei hale de productie pentru debitat material lemnos a unui garaj si imprejmuirea incintei proprii, conform planului de situatie anexat.

              Locuinta va fi compusa parter si etaj si va fi realizata din zidarie pe fundatie continua din beton armat. Compartimentarile interioare vor fi executate conform proiectului de executie.

             Constructia atelerului va fi realizata pe fundatii din beton cu structura din lemn (stalpi si grinzi), sarpanta din lemn, invelitoare din tabla, pereti din scandura si usi metalice din tabla.

             Imprejmuirea va fi realizata din stalpi din teava si panouri de plasa sudata

 Caracteristici constructive :

- fundatia este din beton,

- structura de rezistenta este schelet metalic,

- pardoseala este din ciment simplu sclivisit,

- planseul este din grinzi metalice armat,

- tavanul este din rigips zugravit,

- peretii exteriori sunt din zidarie BCA,

- acoperisul este de tip sarpanta cu structura din lemn si invelita cu tabla.

 

2) Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul

3) Utilizarea resurselor naturale : - nu este cazul

4) Productia de deseuri:- Deşeurile recuperabile de orice tip vor fi depozitate selectiv si corespunzator legislaţiei în vigoare pana la predarea catre o societate autorizata.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : - reduse, doar la faza de lucrari.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate : titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului :

Terenul este situat in intravilanul com Bolotesti  si este proprietatea SC COMLEMN  SRL conform Extrasului de carte funciara nr.50192

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

   a)   Zonele umede – nu este cazul;

   b)   Zonele costiere – nu este cazul;

   c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : - nu este cazul;

f)   Zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea  a III – a- zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor special

privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : – nu este cazul;

  g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : - nu este cazul;

   h)  Ariile dens populate : - nu este cazul;

   i)   Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : - nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potential

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate : - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului : - nu este cazul.  

3) Marimea si complexitatea impactului: - in perioada de executie a proiectului impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

4) Probabilitatea impactului : - nesemnificativ.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului: perioada de expunere va fi redusa ,    întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. In perioada de   execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor si închiderii fronturilor de lucru , calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la  parametrii anteriori.

 

        Conditiile de realizare a proiectului:

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare, a avizelor de specialitate  si a indicatiilor mentionate in certificatul de Urbanism nr. 21 din 03.07.2014 eliberat de Primaria comunei Bolotesti, jud. Vrancea.
 • Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale.
 • Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.
 • Nu se vor face depozite de materiale sau deseuri in afara perimetrului detinut de titular.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.
 • Se va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor  accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG  nr.445/2009.

   Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265 / 2006 modificata si completata cu OUG nr. 164/2008 ( M.O. 1196 / 30.12.2005 si M.O. 586 /  06.07.2006 );
  • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
  • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.