Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 decizia etapei de incadrare - proiect

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2012-06-14 15:38:05
Ultima actualizare: 2012-06-14 15:38:05

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de, S.C. S.G.X. ALYPAN S.R.L. cu domiciliul in com. Birsesti, sat Birsesti, jud. Vrancea, inregistrata la nr. 4381 / 22.05.2012, in baza Hotararii Guvernului nr. 445 / 2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007, regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 14.06.2012, ca proiectul:Unitate de productie paine si produse de panificatie ” , propus a fi amplasatin com. Birsesti, T 280, P 16396, jud. Vranceanu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

        Justificarea prezentei decizii:         

 

        I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

 

a).Proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10.a. (Proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale ).

    

     b). Caracteristicele proiectului :

       

 1. Marimea proiectului:

 

          Obiectivul de investitii este o unitate de productie paine si produse de panificatie cu regim de inaltime parter si o suprafata construita de 172,78 mp.

          Din punct de vedere funcţional şi al fluxurilor de producţie clădirea va cuprinde:

 • Spaţiu recepţie şi depozitare materie primă şi ingrediente cu suprafaţa de 19,29 mp;
 • Filtru sanitar separat pe sexe inclusiv sala de mese, cu suprafaţa de 41,90 mp
 • Hala de producţie cu suprafaţa totală de 60,17 mp;
 • Spaţiu pentru spălare navete şi depozit navete curate cu suprafaţa totală de 16,95 mp;
 • Depozit produse finite cu suprafaţa de 10,25 mp
 • Depozit livrare şi spaţiu livrare cu suprafaţa de 13,31 mp

           Se va produce un singur sortiment de pâine, albă – franzelă de 500 g estimându-se o cantitate de făină procesată zilnic de aproximativ 1000,00 kg/zi.

         În funcţie de cerinţa pieţei, local şi în împrejurimi, în viitor, se preconizează ca producţia să se diversifice, unitatea producând şi produse de panificaţie tradiţionale – baghete, colaci împletiţi, covrigi, chifle cu seminţe, parastase şi prescuri.

În funcţie de comenzile recepţionate, se trece la producerea sortimentelor de pâine şi produse de panificaţie, urmărind ordinea operaţiilor: malaxarea, fermentarea, modelarea aluatului, coacerea.

După răcire, pâinea şi produsele de panificaţie vor fi depozitate în navete curate în depozitul pentru produse finite proiectat.

În funcţie de comenzi, acestea vor fi pregătite pentru livrare şi păstrate în depozitul de livrare care are acces direct spre spaţiul de livrare.

Transportul acestora va fi asigurat de către cumpărători, Unitatea de producţie pâine nefiind dotată cu autovehicule de transport alimente.

Unitatea de producţie pâine se va alimenta cu apă potabilă de la reţeaua existentă a comunei Bîrseşti.

Apele uzate provenite de la filtrul sanitar, spaţiul centralei termice, camera pentru materiale de curăţenie, spaţiul spălare navete şi lavoarele din spaţiul de producţie vor fi colectate în bazinul betonat vidanjabil cu V=23 mc.

   Incălzirea spaţiilor de lucru şi a apei calde menajere este asigurat de o centrală termică – combustibil solid, lemne.

         Centrala termică, funcţionând în baza principiului „gazeificării” lemnului, este instalată în spaţiul cu destinaţie specială S = 6,00 mp cu acces din exteriorul clădirii.

 

   1. Marimea proiectului: suprafata terenului = 838 mp; suprafata construita = 172,78 mp.

        2.Cumularea cu alte proiecte: Nu sunt alte proiecte in curs de executie pe amplasament.

        3. Utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul.

        4. Productia de deseuri: Posibil redusa pe perioada constructiei.     

        5. Emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: posibil pe perioada construirii.

        6. Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:

 

        c). Localizarea proiectului : terenul pe care se realizeaza investitia are categoria de folosinta arabil si are ca vecinatati : N – Ocolul Silvic ; V – Ocolul Silvic; S – drum comunal ; E – canton silvic.

 

1. Utilizarea existenta a terenului : arabil.

2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu s-au identificat resurse naturale.

 

3. Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

a. zonele umede : Nu este cazul.

b. zonele costiere : Nu este cazul.

c. zonele montane si impadurite : Nu este cazul.

d. parcurile si rezervatiile naturale : Nu este cazul.

e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt :  zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : Nu este cazul.

f. zonele de protectie speciala : Nu este cazul.

g. ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost depasite : Nu este cazul.

h. ariile dens populate :  Nu este cazul.

i. peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : Nu este cazul.

 

 

d). Caracteristicele impactului potential.

 

 1. Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : Nu este cazul.
 2. Natura transfrontiera a impactului : Nu este cazul.
 3. Marimea si complexitatea impactului : Nu este cazul.
 4. Probabilitatea impactului : Impact redus.
 5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.

 

 

   II. Condiţiile de realizare a proiectului:

 

 

Conditii generale :

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea proiectului prezentat, elaborat de S.C. ALMA CONSULTING S.R.L. Focsani, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor de specialitate prevazute in certificatul de urbanism nr. 9 / 17.05.2012, eliberat de Primaria Comunei Birsesti.
 • Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii ( acestea se vor realiza numai prin unitati de specialitate autorizate).
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii

     si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.

 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezultate in  spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.

 

 

Masuri de prevenire si reducere a poluarii generate in perioada realizarii investitiei :

 

 • Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.
 • Lucrarile propuse in proiect vor respecta  prevederile  proiectului prezentat la APM Vrancea si a avizelor de specialitate, mentionate in certificatul de urbanism nr. 9 / 17.05.2012 eliberat de Primaria Comunei Birsesti.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Se vor respecta normele de protecţie sanitara a surselor de alimentare cu apa subterana sau de suprafaţa.
 • Alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transporta materiale de construcţie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite.
 • Evitarea dispersării unei organizări de şantier pe mai multe amplasamente şi utilizarea unor echipamente moderne, care conduc la reducerea emisiilor in aer.
 • Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protecţiei atmosferei.
 • Pe parcursul lucrarilor de constructii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de        pulberi in suspensie si sedimentabile.
 • Stratul de sol fertil decopertat va fi depozitat in conditii corespunzatoare in vederea utilizarii lui pentru imbunatatirea calitatii unor terenuri degradate sau la refacerea unor zone afectate, numai dupa obtinerea acceptului autoritatilor de specialitate.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier  sau sa creeze disconfort in zona.      
 • Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • La realizarea lucrarilor de constructie – montaj a investitiei se vor evita zonele

     care afecteaza elementele peisagistice, urmand ca la finalizarea lucrarilor zonele      afectate sa fie aduse la starea initiala.

 • Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate

          cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea celor care realizeaza             lucrarile.

 • Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.
 • Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, feroase si neferoase, hartie si carton, plastic, PET, etc ) vor fi colectate /

     stocate temporar pe tipuri, in functie de sortimente, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate.

 • Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate/stocate temporar in pubele si eliminate prin firme da salubrizare autorizate.
 • Locurile de parcare se vor realiza in sistem impermeabil.
 • Se va asigura nivelul de zgomot conform legislatiei in vigoare.
 • Se va anunta APM Vrancea in situatia in care apar elemente noi, neprevazute in documentatia tehnica initiala.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor de investitii.
 • Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare.
 • La punerea in functiune se va solicita si obtine autorizatia de mediu conform Ordinului MMDD 1798/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

           Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.