Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 decizie etapa de incadrare-proiect

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2014-05-22 14:11:59
Ultima actualizare: 2014-05-22 14:11:59

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Afisat in data de 22.05.2014

 

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de catre  COMUNA COTESTI  din com. Cotesti, jud. Vrancea, inregistrata la APM Vrancea cu nr. 4343 din 19.05.2014, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 22.05.2014, ca proiectul ,, Modernizare drumuri comunale, drumuri de interes local si pod din beton armat pe DC 147 peste paraul Dalgov, comuna Cotesti, judetul Vrancea’’ propus a fi amplasat in com. Cotesti, satele Cotesti, Valea Cotesti, Budesti, Golestii de Sus, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii :

 

 1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreazain prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,  pct. 13  a);

b) Caracteristicile proiectului

1) Marimea proiectului:

         

LUCRARI PROPUSE

Traseele propuse a se moderniza asigură accesul locuitorilor din satele Coteşti, Budeşti, Goleştii de Sus şi Valea Coteşti la drumurile judeţene DJ 205B şi DJ 205R şi cu principalele obiective economice, sociale şi instituţii: şcoală, grădiniţă, cămin cultural, Mănăstirea Coteşti, Tabăra Coteşti, biserici şi cimitire.

Drumurile de interes local propuse a se moderniza se prezintă astfel:

 • Drum comunal DC 140: Goleşti (DJ 205C) – Goleştii de Sus, km: 2+000 ÷

3+000(1,00 km), în intravilanul satului Goleştii de Sus, asigură accesul locuitorilor din zonă la drumul judeţean DJ 205R: Slobozia Ciorăşti – DN 2 – Coteşti - Poiana Cristei şi la principalele obiective economice, sociale şi instituţii: şcoală, grădiniţă, cămin cultural, biserici şi cimitire.

 • Drum comunal DC 162: Coteşti (DJ 205R) – Tabăra Coteşti – Mănăstirea

                                                                                                                                                                                     Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

           Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 •  

Coteşti,  km: 0 + 000 ÷ 1+ 500, asigură accesul din drumul judeţean DJ 205R la cele două obiective sociale importante de pe teritoriul comunei: Tabăra Coteşti şi Mănăstirea Coteşti.               

 •   Drum comunal DC 147:Focşani – Vadu Viţeilor - Coteşti (DJ 205R), km: 11 + 350 ÷ 12 + 000 (0,650 km), în intravilanul comunei Coteşti, asigură accesul locuitorilor din zonă la drumul judeţean DJ 205R şi la principalele obiective  economice, sociale şi instituţii: şcoală, grădiniţă, cămin cultural, biserici şi cimitire.

Drumuri localeîn lungime de 6,740 km sunt repartizate astfel:

 •  Sat Budeşti – Drum local DL 1= 1,000 km– din DJ 205B – Biserică şi Cimitir.

           Acest traseu asigură accesul locuitorilor din zonă la drumul judeţean DJ 205B şi la principalele obiective  economice, sociale şi instituţii: şcoală, grădiniţă, cămin cultural, biserici şi cimitire.

 1. Sat Odobasca – Drum local DL 2= 0,750 km– din DJ 205R – Biserică şi cimitir.

          Acest traseu asigură accesul locuitorilor din zonă la drumul judeţean DJ 205R şi la principalele obiective  economice, sociale şi instituţii: şcoală, grădiniţă, cămin cultural, biserici şi cimitire.

 • Sat Coteşti – Drum local DL 3= 0,850 km– din DC 147 la DJ 205B.

          Acest traseu asigură accesul locuitorilor din zonă la drumul judeţean DJ 205B şi la principalele obiective  economice, sociale şi instituţii: şcoală, grădiniţă, cămin cultural, biserici şi cimitire.

 • Sat Valea Coteşti – Drum local DL 4= 0,720 km– din DJ 205R – Biserică şi

Cimitir. Platforma drumului este de 5,00 m, cu o singură bandă de circulaţie 4,00 m şi acostamente de 2 x 0,50 m.             

 • Sat  Coteşti Vale – Drum local DL 5= 0,450 km– din DJ 205B – Biserică şi

cimitir. Platforma drumului este de 5,00 m, cu o singură bandă de circulaţie 4,00 m şi acostamente de 2 x 0,50 m.

 • Sat Coteşti – Drum local 6= 2,970 km– din DJ 205R (Goleştii de Sus) –

DJ205B (Budeşti). Platforma drumului este de 5,00 m, cu o singură bandă de circulaţie 4,00 m şi acostamente de 2 x 0,50 m şi prezintă multiple degradări ce pun în pericol siguranţa circulaţiei.           

 • Podul din beton armat va restabili circulaţia peste pârâul Dâlgov pe DC147, km:

11 + 500, în comuna Coteşti. Varianta cu tuburi Premo ∅1200 a fost distrusă la prima viitură, trecerea se face în prezent prin vad, numai în perioadele secetoase.

 • Podul proiectat va avea un gabarit care să asigure circulaţia pe două benzi de

circulaţie, cu o parte carosabilă de 7,00 m. Deschiderea podului este de 16,00 m iar lungimea totală de 23,00 m.

 

                                                                                                                                                                                               

                  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

      Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

Bilanţul teritorial – suprafaţa totală

       Terenul ce urmează a fi ocupat de investiţie are o suprafaţă de 77648mpdin care:

 • suprafaţa ocupată de platforma 55722 mp;
 • suprafaţa ocupată de carosabil 44515 mp;
 • suprafaţa ocupată de construcţii anexe  18526 mp;
 • suprafaţă amenajare intersecţii 3400 mp.

 

  DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI

           Drumurile de interes local propuse a fi modernizate urmeaza actualul traseu, terenul fiind de utilitate publica, nefiind necesare exproprieri.

Lucrarile prevazute in proiect in proiect  cuprind:

 • lucrari pregatitoare de nivelare si reprofilare astfel incat straturile rutiere sa fie realizate cu grosime constanta si pantele proiectate pentru fiecare sector de drum in parte;
 • amenajarea sistemului rutier proiectat;
 • amenajare acostamente;
 •  lucrari de colectare si evacuare a apelor pluviale ( santuri, rigole, reparatii podete si amenajare podete noi);
 • Amenajare intersectii drumuri laterale;
 • Lucrari de siguranta circulatiei;
 • Pod din beton armat pe DC 147 peste paraul Dalgov.

     a)  Traseul în plan

          Traseul drumului va respecta amplasamentul existent. Elementele geometrice ale traseului (aliniamentul, curbe, pas de proiectare, declivităţi) se vor proiecta pentru viteza de bază de 25 km/h.

     b)  Profilul longitudinal

          In profil longitudinal cota proiectata va fi in general cu cca 37 cm peste cota drumului existent.

     c)  Profilul transversal tip

          Lăţimea drumului va urmări platforma existentă, astfel încât să se evite ocuparea de terenuri particulare suplimentare celor aferente drumului actual.

          Drumul este de clasă tehnică V, cu următoarele elemente:

 • platformă drum      = 5,0 m - 7,00 m
 • parte carosabilă      = 4,0 m - 5,50 m 
 • acostamente            = 2x0,75 m; 2x0,50 m
 • viteza de proiectare = 25 km/h

            Profilul transversal se va proiecta cu panta sub formă de acoperiş de 2,5 %.

   

 

 


 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

  d) Sistemul rutier 

          Sistemul rutier s-a stabilit în funcţie de clasa tehnică a drumului, de materialele preponderente din zonă, ţinându-se cont de traficul de perspectivă, de studiu geotehnic efectuat.

        -   4,00 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16;

-   6,00 cm strat de legătură din beton asfaltic BADPC 25;

- 12,00 cm strat de fundaţie din piatră spartă;

- 15,00 cm strat de fundaţie din balast;

- 20,00 cm strat de balast existent.

   Acostamentelese vor amenaja prin împietruire cu balast, în grosime de 22 cm.

          Colectarea şi evacuarea apelor.  Pentru asigurarea colectării apelor de pe platforma drumului s-au prevăzut şanţuri  de pământ şi de beton, rigole betonate, cu secţiunea dreptunghiulară  având lăţimea inferioară de 0,40 m, panta taluzului de 1/1 dinspre platforma drumului şi 1/1 spre exterior. Executarea şanţurilor se face parţial mecanizat şi manual (săparea la cota netă şi finisarea pereţilor).

 • Şanţuri  protejate  = 2692 ml
 • Şanţuri de pământ = 11180 ml
 • Rigole protejate  = 390 ml
 • Rigole de acostament = 600 ml

          Pentru amenajarea descărcării apelor pluviale din zona drumului, se vor executa podeţe tubulare, dimensionate conform Normativului PD – 95/2002, precum şi în funcţie de lăţimea amprizei drumului. Fundaţia podeţelor se va realiza din beton simplu (Bc 15 ) pe un strat de balast de 20 cm grosime. Pantele de scurgere vor fi cuprinse între 1 % minim şi 5% maxim.

          Podeţe proiectate:

 • Podeţe tubulare =   4 buc. Ø 800 mm, L = 10 m
 • Podeţe tubulare =   6 buc. Ø 800 mm, L =   7 m
 • Podeţe tubulare = 15 buc. Ø 800 mm, L =   5 m

         Amenajare intersecţii

          Drumurile laterale care intersectează drumul comunal proiectat se vor amenaja pe o lungime de  20 m cu următoarea structură rutieră:

 •   6,0 cm – strat de uzură din BAPC 16;
 • 30,0 cm – strat de balast;

Drumuri laterale amenajate: 3400 mp

              Lucrări de siguranţa circulaţiei

          Pentru lucrările ce se execută în corpul şi platforma drumului, sub directa influenţă a circulaţiei, s-au prevăzut indicatoare de circulaţie şi piloţi de dirijare a circulaţiei ce vor asigura atât protecţia personalului muncitor, cât şi fluenţa circulaţiei pe sectorul de drum pe care se execută lucrări de modernizare.

      

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

   Realizarea unei semnalizări verticale eficiente cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate şi indicatoare de informare şi orientare.

          Pentru realizarea unei circulaţii rutiere în deplină siguranţă şi confort se vor monta 56 indicatoare rutiere noi.

          Se vor executa marcaje rutiere longitudinale pe o lungime de 9,890 km.

 • Pod din beton armat

- lungime totală L = 23,00 m

- deschidere l = 16,00 m

- lăţime l = 7,00 m

Soluţiile aplicate în proiect au la bază studiile de teren conform metodologiei în acest domeniu, precum şi legislaţia în vigoare.

2) Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul

3) Utilizarea resurselor naturale : - nu este cazul

4) Productia de deseuri:- se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la organizarea de şantier, depozitarea combustibililor, materialelor de construcţii în locuri special amenajate,  excedentul de pământ se va depozita în spaţiile puse la dispoziţie de către administraţia publică locală.

La finalizarea lucrărilor, suprafeţele de teren ce se ocupă temporar se vor reda folosinţei anterioare, la starea iniţială.        

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : - reduse, doar la faza de lucrari.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate : titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului :

Terenul este situat in intravilanul satelor  Cotesti, Valea Cotesti, Budesti, Golestii de Sus, com. Cotesti si apartine domeniului public al comunei  Cotesti, conform Certificatului de Urbanism nr. 22/16.05.2014.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

   a)   Zonele umede – nu este cazul;

   b)   Zonele costiere – nu este cazul;

   c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : - nu este cazul;

 

 

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

   f)   Zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea  a III – a- zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : – nu este cazul;

  g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : - nu este cazul;

   h)  Ariile dens populate : - nu este cazul;

   i)   Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : - nu este cazul.

 

d) Caracteristicile impactului potential

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate : - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului : - nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: - in perioada de executie a proiectului impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

4) Probabilitatea impactului : - nesemnificativ.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului: perioada de expunere va fi redusa ,    întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. In perioada de   execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor si închiderii fronturilor de lucru , calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la  parametrii anteriori.

 

Conditiile de realizare a proiectului:

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare, a avizelor de specialitate  si a indicatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 22 din 16.05.2014 eliberat de primaria Cotesti, jud. Vrancea.
 • Prezentul act este valabil numai insotit de avizul emis de SGA Vrancea.
 • Se vor realiza rigole de colectare a apelor pluviale.
 • Sistemul de scurgere a apelor va fi proiectat si va fi intretinut astfel incat sa protejeze drumul si terenurile adiacente (curatire si decolmatare santuri si rigole existente; curatire si decolmatare podete;  santuri si rigole noi).
 • In cazul zonelor umede si zonelor din apropierea cursurilor de apa se vor executa lucrari specifice pentru evitarea baltirilor.

 

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

 • Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii ( acestea se vor reliza numai prin unitati de specialitate autorizate).
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.
 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezulatate in sau in spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Execuţia lucrărilor de terasamente se va face cu respectarea operaţiunilor de separare a stratului vegetal (unde este cazul) de restul terasamentelor, spre a fi refolosit la redarea terenului ocupat temporar la starea iniţiala de calitate.
 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate utilajele vor fi atent verificate.
 • Organizarea de şantier va dispune de o toaleta ecologica. Constructorul va avea in vedere întreţinerea toaletei ecologice, prin contract cu o firma autorizata.
 • La parasirea incintei organizării de şantier, rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Materialele fine ( pamant, balast, nisip ) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.
 • Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.
 •  Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 •  Organizările de şantier vor fi dotate cu sisteme de preluare a apei uzate.
 •  Pe amplasamentul analizat sunt interzise spalarea, efectuarea de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta santierului; alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si     autorizate.
 •  Alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transporta materiale de construcţie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite.

 

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

 • Evitarea dispersării unei organizări de şantier pe mai multe amplasamente şi utilizarea unor echipamente moderne, care conduc la reducerea emisiilor in aer.
 • Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protecţiei atmosferei.
 • Evitarea ocupării terenurilor de calităţi superioare pentru organizarea de şantier, gropi de împrumut, depozite temporare sau definitive de terasamente şi materiale de construcţii.
 • Pe parcursul lucrarilor de constructii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de        pulberi in suspensie si sedimentabile.
 • Stratul de sol fertil decopertat va fi depozitat in conditii corespunzatoare in vederea utilizarii lui pentru imbunatatirea calitatii unor terenuri degradate sau    la

refacerea unor zone afectate, numai dupa obtinerea acceptului autoritatilor de  specialitate.

 • Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale.
 • Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.
 • Se va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor  accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG  nr.445/2009.

 

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificarile, aprobarile si completarile ulterioare;

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

 

 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.