Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 decizie etapa de incadrare-proiect

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2014-07-03 15:43:36
Ultima actualizare: 2014-07-03 15:43:36

   DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 

                                               Proiect din data de 03.07.2014

 

                  Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de Orasul  Panciu prin Primar  Nica Iulian,  jud. Vrancea, inregistrata la nr. 5284 / 17.06.2014, a completarilor nr. 5670/30.06.2014, in baza Hotararii Guvernului nr. 445 / 2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 03.07.2014, ca proiectul:Modernizare trama stradala in zona centrala a orasului Panciu, judetul Vrancea”, propus a fi amplasat in orasul Panciu,  jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

 

        Justificarea prezentei decizii:         

 

        I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

 

a). Proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.13.(a.) (Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).

 

Strazile supuse modernizarii sunt strazi cu imbracamite asfaltica deteriorata sau sunt pietruite/balastate. Strazile prezintă degradări şi deformaţii, cum ar fi:

 • gropi;
 • făgaşe.

 

Din cauza degradarilor multiple, circulatia se desfasoara cu dificultate, avand efecte negative asupra autovehiculelor participante la traficul rutier. Liniile strazilor atat in profil transversal cat si in cel longitudinal prezinta numeroase deformari care sunt resimtite de participantii la trafic.

    

     b). Caracteristicele proiectului :

 

Prin modernizarea drumurilor  propuse, în lungime totala de 3,837km, se va asigura un confort sporit de circulaţie, o siguranţă în exploatare, favorizând totodată dezvoltarea zonelor adiacente drumurilor. Strazile propuse spre modernizare ØHeliade Radulescu, 93ml ØAngeliului, 600m ØSilvestru Jim 451ml ØRepublicii, 148ml Ø1 Iunie, 153ml Ø13 Septembrie 232ml ØTudor Vladimirescu, 180ml ØNicolae Iorga 191 ml ØPietei, 75 ml ØAngerului, 704 ml ØMihai Eminescu, 660 ml si Dumbrava, 350 ml

Pe strazile pe care exista retele edilitare, caminele de vizitare, hidrantii, gurile de scurgere, gurile de aerisire etc. afectate de executia lucrarilor proiectate, se vor aduce la cota carosabilului proiectat

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trafic şi de viaţă ale populaţiei se propune modernizarea drumurilor menţionate  prin execuţia unei sistem rutier semirigid care să asigure necesităţile traficului actual şi de perspectivă şi asigurarea corespunzătoare a scurgerii apelor pluviale, iar pentru menţinerea curăţeniei şi esteticii străzilor modernizate se vor amenaja şi intrările pe strazile laterale. Atât în plan orizontal cat şi în plan vertical se va pastra traseul existent , facându-se doar acele corecturi locale şi strict necesare îmbunataţirii elementelor lor geometrice legate de circulatie ori de realizarea sistemului rutier adoptat. Pentru modernizarea strazilor s-a prevăzut următoarea alcătuire a structurii rutiere:

         - sapatura/umplutura manuala si mecanica

         - decapare sistem rutier existent

         - lucrari de plombari

         - realizare straturi sistem rutier cu utilaje specifice

         - incarcat/descarcat materiale in autobasculante

        - transport rutier al materialelor (cisterna, autobasculanta, betoniera)

 

Lungimea strazilor propuse spre modernizare este de L= 3,837km, sectoarele studiate aflându-se actualmente la stadiul de strazi degradate.

Structura rutieră rezultată în urma dimensionării sistemului rutier reprezintă varianta constructivă optimă

Se vor realiza lucrari pentru echilibrarea hidraulica si continuitatea scurgerii debitelor apelor pluviale, de amenajare a drumurilor  laterale si aducerea la noile cote a caminelor si a gurilor de aerisire.

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului în plan se va avea în vedere menţinerea traseului existent, astfel încât să se evite exproprierile de terenuri sau demolări.

Pentru asigurarea scurgerii apelor s-au prevăzut asigurarea continuitatii rigolelor existente la intersectii de strazi.

Pentru menţinerea curăţeniei, esteticii rutiere şi condiţiilor optime de exploatare ale drumurilor după modernizare, intrările pe drumurile laterale vor fi amenajate

Pentru asigurarea siguranţei rutiere se va executa marcaj marginal pe toată lungimea drumurilor propuse spre modernizare.

 

 1. Marimea proiectului: lungimea totala a traseului propus pentru modernizare este de 3,837 km .

        2. Cumularea cu alte proiecte:  Nu este cazul.

        3. Utilizarea resurselor naturale:  Nu este cazul.

        4. Productia de deseuri:  Posibil redusa pe perioada constructiei.

        5. Emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort:  posibil pe perioada construirii.

        6. Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

     

        c). Localizarea proiectului :

- proiectul se va realiza pe amplasamentul din zona centrala a orasului Panciu Vrancea.

 

1. Utilizarea existenta a terenului : zone cai de comunicatie rutiere si constructii aferente

2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu s-au identificat resurse naturale.

3. Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

a. zonele umede : Nu este cazul.

b. zonele costiere : Nu este cazul.

c. zonele montane si impadurite : Nu este cazul.

d. parcurile si rezervatiile naturale : Nu este cazul.

e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt :  zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : Nu este cazul.

f. zonele de protectie speciala : Nu este cazul.

g. ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost depasite : Nu este cazul.

h. ariile dens populate :  Nu este cazul.

i. peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : Nu este cazul.

 

d). Caracteristicele impactului potential.

 

Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : Nu este cazul.

Natura transfrontiera a impactului : Nu este cazul.

Marimea si complexitatea impactului : Nu este cazul.

Probabilitatea impactului : Impact redus.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic).

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

 

Conditii generale:

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor de specialitate prevazute in certificatul de urbanism nr. 49 / 23.05.2014, eliberat de Primaria  orasului Panciu.
 • Se vor realiza rigole de colectare si scurgere  a apelor pluviale.
 • Sistemul de scurgere a apelor va fi proiectat si va fi intretinut astfel incat sa protejeze strazile si terenurile adiacente (curatire si decolmatare santuri si rigole existente; curatire si decolmatare podete;  santuri si rigole noi).
 • Descarcarea apelor din santuri de face la distante cat mai mici, in functie de configuratia terenului, pentru a evita stagnarea apelor in zona strazilor, fie prin intermediul santurilor de la strazile cu care se intersecteaza
 • In cazul zonelor umede si zonelor din apropierea cursurilor de apa se vor executa lucrari specifice pentru evitarea baltirilor.
 • Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii ( acestea se vor reliza numai prin unitati de specialitate autorizate).
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.
 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezulatate in sau in spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Execuţia lucrărilor de terasamente se va face cu respectarea operaţiunilor de separare a stratului vegetal (unde este cazul) de restul terasamentelor, spre a fi refolosit la redarea terenului ocupat temporar la starea iniţiala de calitate.
 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate utilajele vor fi atent verificate.
 • Organizarea de şantier va dispune de o toaleta ecologica. Constructorul va avea in vedere întreţinerea toaletei ecologice, prin contract cu o firma autorizata.
 • La parasirea incintei organizării de şantier, rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Materialele fine ( pamant, balast, nisip ) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.
 • Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.
 • Se va anunta APM Vrancea in situatia in care apar elemente noi, neprevazute in documentatia tehnica initiala.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor de investitii.
 • Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare.

 

 

       Masuri de prevenire si reducere a poluarii generate in perioada realizarii investitiei:

 

 • Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.
 • Lucrarile propuse in proiect vor respecta  prevederile  proiectului tehnic si a avizelor de specialitate, mentionate in certificatul de urbanism nr. 49 / 23.05.2014.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si     autorizate.
 • Organizările de şantier vor fi dotate cu sisteme de preluare a apei uzate.
 • Pe amplasamentul analizat sunt interzise spalarea, efectuarea de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta santierului.
 • Apele uzate tehnologice rezultate din procesele de preparare a materialelor de construcţie se vor colecta şi epura în decantoare înainte de descărcare.
 • Se vor respecta normele de protecţie sanitara a surselor de alimentare cu apa subterana sau de suprafaţa.
 • Alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transporta materiale de construcţie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite.
 • Evitarea dispersării organizării de şantier pe mai multe amplasamente şi utilizarea unor echipamente moderne, care conduc la reducerea emisiilor in aer.
 • Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru

transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protecţiei atmosferei.

 • Evitarea ocupării terenurilor de calităţi superioare pentru organizarea de şantier, gropi de împrumut, depozite temporare sau definitive de terasamente şi materiale de construcţii.
 • Pe parcursul lucrarilor de constructii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de        pulberi in suspensie si sedimentabile.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier  sau sa creeze disconfort in zona.      
 • Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • La realizarea lucrarilor de constructie – montaj ale investitiei se vor evita zonele care afecteaza elementele peisagistice, urmand ca la finalizarea lucrarilor zonele afectate sa fie aduse la starea initiala.
 • Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea celor care realizeaza lucrarile.
 • Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.
 • Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, feroase si neferoase, hartie si carton, plastic, PET, etc ) vor fi colectate / stocate temporar pe tipuri, in functie de sortimente, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate.
 • Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate/stocate temporar in pubele si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.
 • Locurile de parcare se vor realiza in sistem impermeabil.
 • Se va asigura nivelul de zgomot conform legislatiei in vigoare.

 

 

           Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.