Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 decizie etapa de incadrare-proiect

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2012-12-10 09:53:26
Ultima actualizare: 2012-12-10 09:53:26

                                PROIECTUL  DECIZIEI  ETAPEI  DE  INCADRARE

 

                                                      ( Afisat in data de 10.12.2012 )

 

                        Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de : SC PREMIUM PORC SRL , cu sediul in com. Golesti , sat Golesti , DJ 205 C , jud. Vrancea , inregistrata la APM Vrancea cu nr. 8610 din  1.10.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                     APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de  6.12.2012, ca proiectul : » Construire hala de productiepropus a fi amplasat in com. Golesti , sat Golesti , DJ 205 C , jud. Vrancea , nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

                       Justificarea prezentei decizii :

 

  1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

 

      a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 : pct. 13, lit. a  si pct. 1 lit. e,

      b) Caracteristicile proiectului :

 

1) Marimea proiectului :

                  Proiectul propune realizarea unei hale de reproductie porcine prevazuta cu boxe de fatare si boxe individuale control gestatie  in vederea adaptarii fluxului tehnologic de crestere si ingrasare a porcilor  in conformitate cu noile norme de bunastare a animalelor  in domeniul sanitar - veterinar .         

                  Lucrarile propuse constau din lucrari specifice de constructii / montaj in vederea construirii halei de productie pe un teren situat in incinta complexului , intre halele de productie nr. 14 si 15 existente  , avand suprafata construita de 1550 mp ,

                  Proiectul se compune din :

            -  3 compartimente pentru boxe de fatare cu un numar total de 164 boxe ( avand dimensiunea de 2,7 x 1,7 m fiecare ),

            -  1 compartiment cu boxe individuale pentru control gestatie in numar total de 180 boxe ( avand dimensiunea  de 2,1 x 0,65 m fiecare ) ,

            -   evacuarea dejectiilor din boxele halei se face manual prin impingere catre gratare de unde vor fi dirijate gravitational in canalele de colectare a dejectiilor de unde vor fi evacuate periodic in reteaua interna de canalizare a complexului porcin  ,

            -  alimentarea cu apa se face din reteaua interna de alimentare cu apa a complexului de porci ( cu aceasta ocazie se va realiza un nou foraj ( H = 65 m si Q = 2 l / s ) ,

            -  cantitatea de dejectii rezultata este de cca 1272 mc / an si nu se depaseste capacitatea de stocare temporara a dejectiilor in cele 2 lagune pentru cantitatea totala de dejectii produsa in cadrul complexului ( inclusiv a halei noi ) .

            - organizare de santier se va amplasa in incinta complexului porcin intr-o zona avizata sanitar-veterinar.

 

2) Cumularea cu alte proiecte: investitia se include in proiectul initial privind reabilitarea si modernizarea complexului porcin Suintest SA.

3) Utilizarea resurselor naturale: pietris si carburant

4) Productia de deseuri : colectate selectiv si valorificate / eliminare prin unitati specializate si autotorizate

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: pot aparea emisii poluante si zgomot pe perioada constructiei.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate:  nu este cazul.

 

      c) Localizarea proiectelor :

 

1) Utilizarea existenta a terenului:  terenul este situat in intravilanul comunei Golesti si face parte din categoria curti – constructii agro-zootehnice .

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

   a)   Zonele umede – nu este cazul;

   b)   Zonele costiere – nu este cazul;

   c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : - nu este cazul;

   f)   Zonele de protectie speciala – nu este cazul;

   g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : - nu este cazul;

   h)   Ariile dens populate : - nu este cazul;

   i)    Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : - nu este cazul.

         d ) Caracteristicile impactului potential :

 

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate : - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului: - nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului , impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta toate masurile privind protectia factorilor de mediu.

4) Probabilitatea impactului: nesemnificative.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului: In perioada de executie a proiectului impactului asupra factorilor de mediu va fi temporar . Pe masura realizarii lucrarilor calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori.

 

 

 

 

                Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea urmatoarelor conditii :

 

                             Conditiile generale :

 

             - Investitia se va realiza cu respectarea : documentatiei tehnice depuse precum si a parametrilor si prescriptiilor tehnice specifice constructiilor ce fac obiectul proiectului si a avizelor de specialitate mentionate in  Certificatul de urbanism nr. 75 / 3.09.2011 , eliberat de Primaria Golesti.

             - Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale mediului.

             -  Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua masuri pentru respectarea normelor , standardelor si legislaţiei privind protecţia mediului in vigoare ( inclusiv imprejmuire cu panouri , amplasare recipienti de colectare selectiva a deseurilor produse in vederea valorificarii prin unitati de specialitate autorizate , etc. ) ,

             -  Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

             -  In cazul unui incident sau accident care afectează semnificativ mediul se va instiinta imediat

A.P.M. Vrancea  si G.N.M. – CJ Vrancea;

             - In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si utilajelor  utilizate;

             -  In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele

   grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea        

   lui in saci, tratarea de către firme autorizate depozitarea in depozite de deşeuri autorizate;

  • Se va avea in vedere restrângerea la minimum a spaţiului de stocare a deşeurilor rezultate in

 perioada de construcţii - montaj si gestionarea corespunzătoare a acestora prin colectarea selectiva si valorificarea/eliminarea prin firme autorizate. 

            -  Se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor ,  WC – uri ecologice ,etc. ) ,

             - Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului ( inclusiv refacerea suprafetelor betonate deteriorate din cadrul platformei de depozitare dejectii  cat si din cadrul celorlalte  spatii de stationare a animalelor ),

             -  Dejectiile produse si apele de spalare a boxelor din procesul tehnologic vor fi evacuate in final in lagunele de stocare a acestora prin intermediul sistemului intern de canalizare al complexului .            

             - Pentru imisiile si emisiile de poluanti in aer se va tine cont de prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator   .

             -  Utilajele si mijloacele de transport  folosite vor avea asigurata verificarea tehnica periodica prin statii de inspectie tehnica autorizate in vederea incadrarii emisiilor in legislatia in vigoare  ,

            -  Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la mijloacele de transport si utilajele in cadrul organizarii de santier sau la obiectivele aflate in constructie ,

            - Nivelul de zgomot se va încadra in limitele impuse de HG nr. 321 / 2005 –privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental  , modificat prin HG nr. 674 / 2007 , STAS  10009 / 1988 – Acustica urbana – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot , STAS 6156 / 1986 – Protecţia  împotriva zgomotului in construcţii civile si social culturale – limite admisibile si parametrii de izolare acustica , Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536 / 1997 ( nivel acustic la limita incintei ) , cu modificările si completările ulterioare ,

           

             - Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri  periculoase si nepericuloase produse in vederea valorificarii / eliminarii acestora ( in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor ) si se va tine o evidenta stricta a modului de gestionare a acestor deseuri ( conform prevederilor HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor).

             - Se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.

             Prezentul act administrativ nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

             - Prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

             -  Prezenta Decizie este valabilape toată perioada punerii în aplicare a proiectului .

             - Titularul proiectului sau al activităţii are obligatia de a notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei de incadrare , iar APM Vrancea va aplica corespunzator in aceasta situatie prevederile art. 22 , alin. 3 din HG nr. 445 / 2009 .

             - Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii a APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

       

                  La finalizarea proiectului , dupa ce APM Vrancea va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare , se va solicita revizuirea autorizatiei integrate de mediu(conform prevederilor OUG nr. 152 / 2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii , aprobata cu modificari prin legea nr. 84 / 2006 ).

 

                Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile HG nr. 445 / 2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.