Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 decizie etapa de incadrare-proiect

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2013-01-03 10:32:39
Ultima actualizare: 2013-01-03 10:32:39

PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  INCADRARE

 

                                                 ( Afisat in data de 3.01.2013 )

 

                        Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de : CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA , cu sediul in Focsani , b-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 , jud. Vrancea , inregistrata la APM Vrancea cu nr. 2855 din  29.03.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                     APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de  27.12.2012, ca proiectul : » Reabilitare si inchidere depozit de deseuri urbane » propus a fi amplasat in com. Movilita , sat Diocheti - extravilan , T 119 , P 2278 , 2279 , jud. Vrancea , nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

                       Justificarea prezentei decizii :

 

  1.  Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

 

      A ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 : pct. 13, lit. a (orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. .22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului )

  B ) Obiectivul face parte din proiectul : “Sistem de management integrat al deşeurilor municipale din judeţul Vrancea“ si a obtinut finantare nerambursabila prin POS Mediu  2007 – 2013 – axa prioritara 2.

 C ) Categoria depozitului , conform HG nr. 349/2005, art. 4 , lit. „b” : “depozit pentru deşeuri nepericuloase”. Conform aceluiaşi act normativ, depozitul se încadrează la Depozite neconforme clasa „B” din zona urbană care sistează/încetează depozitarea în perioada 16 iulie 2009 – 16 iulie 2017.           ( anexa nr. 5 ). La ora actuala depozitul este functional si se va sista depozitarea o data cu punerea in functiune a Centrului de managemnt integrat al deseurilor Haret .

 

    D ) Caracteristicile proiectului :

 

1) Marimea proiectului :

 

  • Proiectul propune inchiderea depozitului de deseuri municipale Marasesti - Haret , avand drept scop respectarea cerintelor din HG nr. 349 / 2005 privind depozitarea deseurilor , in vederea :   sistarii/incetarii  depozitarii deseurilor la termenele prevazute ,  inchiderii depozitului de deseuri cat si urmarirea postinchidere a acestora ( cu respectarea totodata si a prevederilor  Ordinului MMGA nr. 757 / 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor ). Totodata se vor atinge urmatoarele obiective : eliminarea mirosurilor si a raspandirii deseurilor ; protectia apelor de suprafata si de adancime , prevenirea exploziilor si a fenomenului de autocombustie datorate acumularii de gaze de fermentatie in corpul depozitului ; imbunatatirea peisajului prin amenajarea ca spatiu verde a depozitului .

 

  • Proiectul prevede urmatoarele etape constructive :

          a)  sistematizarea deşeurilor existente ( cca 65.000 mc )astfel incat depozitul la data sistarii depozitarii va avea urmatoarele caracteristici de inchidere :

                       - suprafata ocupata = cca 4,2 ha ,

                 - dimensiuni baza : latura de nord = 250 m , latura de vest = 235 m , latura de sud = 235 m latura de est = 180 , H = 20 m

                 - suprafata ce urmeaza sa fie inchisa are forma de trunchi de piramida ( cu H = 0 – 10 m )si va avea 2 nivele poligonale cu H1 = 10 m si H2 = 10 m  ,

                      - capacitatea maxima de inchidere este de cca. 225.000 mc ,

                - panta finala a depozitului va fi de 1: 3 pe toate laturile .

               - o dată cu operaţiunea de sistematizare, deşeurile vor fi supuse unui proces de compactare cu utilaje speciale, astfel încât să se ajungă la o greutate volumetrică medie de 0,8 t/mc.

         b)   realizarea sistemului de acoperire a depozitului cu următoarele straturi:

                - strat suport cu grosimea de 0,50 m pentru drenarea gazului , format din deseuri de constructii si demolari sau alte materiale granulare cu dimensiunea maxima a particulelor de 10 cm si avand un coefficient de permeabilitate de minim 1 x 10– 4 m / s . Acest strat se va aseza peste corpul depozitului .

             - stratul de drenare a biogazului cu grosime de  0,30 m , alcătuit din pietriş cu granulozitatea 8 -32 mm ,

             - geomembrana rugoasa pe ambele fete din polietilena cu greutatea specifică  de cel puţin 6000 g/m², care va asigura izolarea completă a corpului depozitului ,

            - geotextil de separatie – cu rol de drenare a apei pluviale realizat din 3 straturi : geotextil + nucleu drenant + geotextil , avand si rol de protectie si separatie ,

            - strat de sol de recultivare cu grosime de minim 0,85 din sol local specific zonei ,

            -  strat de sol vegetal cu grosimea de 0,15 m ce va fi consolidate vegetative .

 

       c)  realizarea drumului perimetral de acces pietonal / auto in jurul depozitului in vederea intretinerii / repararii si supravegherii depozitului , in lungime de cca 785 m si latime de 3,5 m . Drumul va fi realizat din pietris – 15 cm si  balast compactat in grosime de 30 cm

         d)   realizarea sistemului de colectare a gazului de depozit produs ca urmare a descompunerii anaerobe a deseurilor organice . Acest sistem pasiv de colectare a gazului va fi format din :

              - conducte perforate din polietilena cu un diametru de 200 mm si lungimea de 1150 m pentru colectarea biogazului , instalate in stratul de drenare a biogazului  din stratul protector ,

             - conducte din polietilena cu un diametru de 200 mm pentru livrarea gazului si cu lungime de 6 m ,

             - conducte din beton cu lungime de 1 m si un diametru de 1000 mm care protejeaza sistemul de probe , cu lungimea de 7,5 m .

 

 

         e)   realizarea sistemului de drenaj a apelor pluviale, va fi  compus din:

               - strat de drenaj amplasat pe sistemul de acoperire impermeabila a depozitului ,

              - santuri de colectare pe partile interioare ale pantelor depozitului cu lungimea de cca 900 m , protejat impotriva eroziunii cu membrane din polietilena cu grosime de minim 1 mm ,

              - sant perimetral la baza depozitului cu lungimea de cca 600 m , protejat impotriva eroziunii cu membrane din polietilena cu grosime de minim 1 mm ,

              - un bazin de decantare betonat , orizontal – longitudinal avand : V = 938 mc , H apa = 2 m

              - un bazin de acumulare , construit din beton ( V = 1652 mc  -  fara a se permite infiltrarea apelor in sol )  .

              - lucrari de descarcare a apelor din bazinul de retentie in albia paraului Zabrauti  .

 

       f)  sistemul de monitorizare postinchidere a depozitului ( monitorizare tehnologica a depozitului si monitorizarea calitatii factorilor de mdiu )  :

          -  monitorizarea postinchidere se va efectua pe o perioada de minim  30 ani ,

          -  realizarea a 3 foraje de monitorizare a calitatii apei subterane ( unul amonte fata de depozit si 2 in aval de deposit . Se vor efectua cate un set de analize / an din fiecare foraj la indicatorii prevazuti in documentatie ,

          - monitorizarea calitatii levigatului colectat din apa pluviala cazuta pe depozit , in punctul de descarcare a cestuia in paraul Zabrauti ( frecventa : o analiza / an – la indicatorii de calitate prevazuti in documentatie ) ,

         - monitorizarea calitatii apei paraului Zabrauti , cu puncte de prelevare in amonte si aval de depozitul de deseuri ( cu frecventa de o analiza  / an din fiecare punct de prelevare – la indicatorii de calitate prevazuti in documentatie )

         - monitorizarea datelor meteorologice specifice zonei amplasamentului depozitului ( precipitatii  temperaturi , etc. ) ,

        - monitorizarea calitatii biogazului cu frecventa de o analiza / an la  indicatorii : CH 4 , CO2 .

        - monitorizarea starii tehnice a depozitului  prin  inspectii vizuale , o data pe an , privitor la : starea stratului de sol de acoperire , a gradului de consolidare vegetative a cestuia , urmarirea regimului de tasare asi comportare a stratelor de acoperire a depozitului , starea sistemului de emisie a biogazului din deposit .

 

       g) realizarea imprejmuirii depozitului pentru evitarea depozitarii ilegale de deseuri pe amplasament si montarea de indicatoare de interzicere a depozitarii deseurilor de orice fel in zona .

         h)  organizarea de şantier se va face in incinta perimetrului alocat depozitului  pe o platformă din balast cu suprafaţa de cca. 2300 mp . Lucrările de organizare de şantier constau în : montarea unei cabine de pază si a unui modul containerizat ( ca spatiu administrativ si grup sanitar )  şi amenajarea parcării betonate  pentru utilajele şi mijloacele de transport din dotare.

               Caile de transport spre organizarea de santier si depozit sunt formate din drumul existent  folosit pentru transportul deseurilor in vederea depozitarii acestora , fiind in stare corespunzatoare scopului propus .

 

  • Proiectul este situat în afara ariilor naturale protejate, a zonelor de protecţie specială sau arie în care standardele de calitate ale mediului, stabilite de legislaţie, au fost depăşite ,
  •  Probabilitatea impactului negativ asupra factorilor de mediu este redusă ,
  • Din analiza listei de control pentru etapa de încadrare nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus ,
  • Amplasamentul depozitului este situat in partea de nord – vest a cartierului Haret , oras Marasesti  , la o distanta de cca 1700 m de zona locuita .
  • Anunţul solicitării de obţinere a actului de reglementare a fost mediatizat prin : afişare la sediul  titularului de proiect , afişare la sediul Primăriei Adjud , publicare în presa locală, afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Vrancea si  nu s-au înregistrat observaţii/contestaţii/comentarii din partea publicului interesat.

 

II.  Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele :

      - obiectivul nu este amplasat în zonă de arie naturală protejată sau în Sit Natura 2000 .

 

2) Cumularea cu alte proiecte : este componenta a S.M.I.D. judetul Vrancea ; in imediata vecinatate este situat amplasamentul viitorului Centru de management integrat al deseurilor Haret .

3) Utilizarea resurselor naturale: balast si carburant

4) Productia de deseuri : colectate selectiv si valorificate / eliminare prin unitati specializate si autotorizate

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: pot aparea emisii poluante si zgomot pe perioada constructiei.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate:  nu este cazul.

 

      E ) Localizarea proiectelor :

 

1) Utilizarea existenta a terenului : terenul este situat in extravilanul satului Diocheti , com. Movilita  si are folosinta / destinatia de « teren neproductiv , depozit deseuri menajere » .

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestor : nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

   a)   Zonele umede : nu este cazul;

   b)   Zonele costiere :  nu este cazul;

   c)   Zonele montane si cele impadurite :  nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale : nu este cazul;

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate :   nu este cazul;

   f)   Zonele de protectie speciala : nu este cazul;

   g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite :  nu este cazul;

   h)   Ariile dens populate :  nu este cazul;

   i)    Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica :  nu este cazul.

 

         F ) Caracteristicile impactului potential :

 

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate :  nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului:  nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului , impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta toate masurile privind protectia factorilor de mediu.

4) Probabilitatea impactului: nesemnificative.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului: In perioada de executie a proiectului impactului asupra factorilor de mediu va fi temporar . Pe masura realizarii lucrarilor calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori.

 

                Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea urmatoarelor conditii :

 

                         

             - Investitia se va realiza cu respectarea :  proiectului tehnic  si a parametrilor si prescriptiilor  specifice constructiilor ce fac obiectul proiectului cat si a avizelor de specialitate mentionate in  Certificatul de urbanism nr. 21/ 21.03.2011, eliberat de Consiliul Judetean Vrancea .

             - Pe tot parcursul realizarii proiectului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale a celorlalti factori ai mediului.

             -  Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua masuri pentru respectarea normelor , standardelor si legislaţiei privind protecţia mediului in vigoare si de gospodarire a apelor ( inclusiv imprejmuire cu panouri , amplasare recipienti de colectare selectiva a deseurilor produse in vederea valorificarii prin unitati de specialitate autorizate , etc. ) ,

             -  Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare, emise de alte autoritati ( inclusiv din domeniul gospodarii apelor );

             -  In cazul unui incident sau accident care afectează semnificativ mediul se va instiinta imediat

A.P.M. Vrancea  si G.N.M. – CJ Vrancea ,

          - Se vor respecta cerinţele pentru închiderea depozitelor pentru deşeuri nepericuloase/municipale (clasa b) stabilite conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu completarile ulterioare. 

          -  Se interzice incinerarea deşeurilor.

          -  Suprafaţa de teren ocupată temporar pe perioada executării lucrărilor trebuie limitată la strictul necesar. După încetarea activităţii şi dezafectarea organizării de şantier, se va îndepărta balastul de pe platforma incintei, iar spaţiul eliberat se va supune lucrărilor de ecologizare identice cu cele efectuate pe amplasamentul depozitului.

         -   Pe parcursul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru:

                  a) evitarea contaminării cursului de apă, provocată de operaţiunile de încărcare/descărcare a deşeurilor, de operaţiunile de acoperire cu sol şi de agenţii poluanţi din aer (pulberi);

                  b)  examinarea periodica a cursului de apă învecinat;

                  c) evitarea acumulărilor de apă în zonele de lucru unde există deşeuri depozitate;

                 d) curăţarea periodică a drumurilor de acces în incinta depozitului şi a platformelor de operare.

            -  Este interzisă depozitarea deşeurilor sau materialelor de orice fel şi staţionarea utilajelor în albiile cursurilor de apă din zona sau in alte locuri neautorizate ,

        

          - Se interzice ca pe amplasamentul depozitului de deşeuri municipale să fie organizate depozite pentru carburanţi şi uleiuri. Schimburile de uleiuri şi reviziile la mijloacele de transport şi utilaje se vor efectua doar în cadrul unor ateliere autorizate. Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto se va face numai pe amplasamente autorizate.

           -  Autovehiculele şi utilajele folosite vor respecta normele şi prevederile privind emisiile de noxe şi de zgomot. Mijloacele auto şi utilajele folosite în timpul realizării investiţiei vor fi întreţinute corespunzător, pentru evitarea scurgerilor accidentale de carburanţi şi lubrifianţi.Se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante pentru eventuale scurgeri de carburanţi).

          -  Se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate. Titularul activităţii are obligaţia asigurării cu instalaţiile corespunzătoare acestui scop - instalaţii de spălare şi sistem colector de ape uzate.

          -  Se vor asigura condiţii pentru ca în teritoriile protejate (zone de locuit) nivelul acustic echivalent continuu (Leq) să nu depăşească 50 dB (A), curba Cz 45, conform Ordinului MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

          - Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.

          -  Se vor respecta cu stricteţe condiţiile prevazute de proiect pentru asigurarea stabilitaţii umpluturii.

          - Stratul de susţinere trebuie să fie omogen şi nu va conţine componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt, metale.

          - Sistemul de colectare a biogazului va fi construit astfel încât să garanteze siguranţa depozitului supus reabilitarii şi va fi izolat faţă de sistemul de drenaj al apelor pluviale.

           - Toate materialele geosintetice folosite pentru realizarea proiectului vor corespunde standardelor de calitate in vigoare

           -  Pentru realizarea straturilor de acoperire din pământ nu se va folosi material argilos.

           -  La încheierea lucrărilor se vor îndepărta atât materialele rămase neutilizate cât şi deşeurile rezultate în timpul lucrărilor.

           -  După încheierea lucrărilor de ecologizare a depozitului, amplasamentul va fi identificat şi marcat corespunzător.Se va asigura securizarea perimetrului depozitului, controlul /accesul la depozit  (împrejmuire, controlul porţii de acces, etc ).

           - Se va realiza întreţinerea corespunzătoare după închidere a amplasamentului, pentru asigurarea unei creşteri uniforme a vegetaţiei.

           - Se va verifica capacitatea de functionare a sistemului de drenare a apelor pluviale ori de cate ori se inregistreaza precipitatii in zona depozitului iar in cazul cand se constata exfiltratii se vor aplica de urgenta masuri de remediere ,

          - Realizarea Programului de monitorizare a factorilor de mediu (aer, apă, sol ) se va face conform prevederilor HG nr. 349 / 2005 privind depozitarea deseurilor , anexa 4 si a Ordinului MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificarile ulterioare . Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada post închidere se va realiza conform precizarilor de la pct. 1 ) lit. f ) din prezenta Decizie .

           -  Monitorizarea post-îchidere se va efectua pe o perioadă de minimum 30 ani. ( dacă din evaluarea datelor se pot trage concluzii echivalente asupra unor intervale mai mari de timp, analizele se

pot extinde la intervale mai mari, în urma deciziei APM Vrancea . Datele se evaluează anual pe timpul fazei post-închidere.

             -  Se va realiza monitorizarea indicatorilor pentru apele subterane imediat după realizarea puţurilor de hidroobservaţie prevăzute în proiect, pentru a se putea urmări comparativ în timp evoluţia  acestora.

             - Dacă după realizarea evaluărilor operatorul constată modificarea semnificativă a compoziţiei apei subterane şi depăşirea pragurilor de alertă, atunci el este obligat să informeze de urgenţă  APM Vrancea.

               -  In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui in saci, tratarea de către firme autorizate depozitarea in depozite de deşeuri autorizate;

               - Se va avea in vedere restrângerea la minimum a spaţiului de stocare a deşeurilor rezultate in

 perioada de construcţii - montaj si gestionarea corespunzătoare a acestora prin colectarea selectiva si valorificarea/eliminarea prin firme autorizate. 

                -  Se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor ,  WC – uri ecologice ,etc. ) ,

                 - Pentru imisiile si emisiile de poluanti in aer se va tine cont de prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator   .            

               - Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri  periculoase si nepericuloase produse in vederea valorificarii / eliminarii acestora ( in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor ) si se va tine o evidenta stricta a modului de gestionare a acestor deseuri ( conform prevederilor HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor).

               Prezentul act administrativ nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

              -  Prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

              - Beneficiarul si proiectantul sunt direct raspunzatori pentru datele specificate in documentatia care a stat la baza intocmirii prezentului act administrativ ,

              -  Prezenta Decizie este valabilape toată perioada punerii în aplicare a proiectului .

              - Titularul proiectului sau al activităţii are obligatia de a notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei de incadrare , iar APM Vrancea va aplica corespunzator in aceasta situatie prevederile art. 22 , alin. 3 din HG nr. 445 / 2009 .

             - Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii a APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

       

                  La finalizarea proiectului ,APM Vrancea si GNM – C. J. Vrancea va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare .

 

                Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile HG nr. 445 / 2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.