Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 decizie etapa de incadrare-proiect

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2013-01-03 10:38:22
Ultima actualizare: 2013-01-03 10:38:22

                             PROIECTUL DECIZIEI  ETAPEI  DE  INCADRARE

 

                                                 ( Afisat in data de 3.01.2013 )

 

                        Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de : CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA , cu sediul in Focsani , b-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 , jud. Vrancea , inregistrata la APM Vrancea cu nr. 2852 din  29.03.2011, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                     APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de  27.12.2012, ca proiectul : » Reabilitare si inchidere depozit de deseuri urbane » propus a fi amplasat in oras Odobesti - extravilan , T 73 , P 2173 , jud. Vrancea , nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

                       Justificarea prezentei decizii :

 

 1.  Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

 

      A ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 : pct. 13, lit. a (orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. .22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului )

  B ) Obiectivul face parte din proiectul : “Sistem de management integrat al deşeurilor municipale din judeţul Vrancea“ si a obtinut finantare nerambursabila prin POS Mediu  2007 – 2013 – axa prioritara 2.

 C ) Categoria depozitului , conform HG nr. 349/2005, art. 4 , lit. „b” : “depozit pentru deşeuri nepericuloase”. Conform aceluiaşi act normativ, depozitul se încadrează la Depozite neconforme clasa „B” din zona urbană care  sistează depozitarea deseurilor la data de 16 iulie 2009 ( anexa nr. 5 ).

 

    D ) Caracteristicile proiectului :

 

1) Marimea proiectului :

 

 • Proiectul propune curatarea / ecologizarea / inchiderea depozitului de deseuri municipale Odobesti , avand drept scop respectarea cerintelor din HG nr. 349 / 2005 privind depozitarea deseurilor , in vederea :   sistarii/incetarii  depozitarii deseurilor la termenele prevazute ,  inchiderii depozitului de deseuri cat si urmarirea postinchidere a acestora ( cu respectarea totodata si a prevederilor  Ordinului MMGA nr. 757 / 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor ). Totodata se vor atinge urmatoarele obiective : eliminarea mirosurilor si a raspandirii deseurilor ; protectia apelor de suprafata si de adancime ; imbunatatirea peisajului prin amenajarea ca spatiu verde a depozitului .

 

 •  Proiectul prevede urmatoarea solutie pentru inchiderea depozitului ( fiind cea mai buna optiune din punct de vedere tehnico-economic  ) :

 

             -  curatarea / ecologizarea suprafetei actuale de depozitare a deseurilor ( S = 2,5 ha ) ,

             -  strangerea deseurilor  ,

             - incarcarea acestora in mijloace autospeciale de transport , prevazute cu prelata in vederea transferului acestora la depozitul de deseuri municipale Marasesti – Haret .

 

 •  Cantitatea estimata de deseuri aflate pe amplasamentul depozitului  este de cca 40.000 mc .
 •  Sistemul de monitorizare postinchidere a depozitului  : datorita specificitatii acestui  depozit ca urmare astrangerii / transportarii tuturor deseurilor de pe amplasament se propune o monitorizare de control , in primul an dupa inchidere , printr-un numar de 3 analize de laborator privind calitatea apei freatice ( la indicatorii urmariti si in cazul depozitelor Focsani , Adjud si Marasesti – Haret ) si in functie de rezultatul analizelor sa va decide sistemul de monitorizare postinchidere a depozitului .
 • Organizarea de şantier se va face in incinta perimetrului alocat depozitului  pe o platformă din balast cu suprafaţa de cca. 100 mp . Lucrările de organizare de şantier constau în : montarea unui modul containerizat ( ca spatiu administrativ si grup sanitar )  şi amenajarea parcării betonate  pentru utilajele şi mijloacele de transport din dotare.
 •   Caile de transport spre depozitul Marasesti - Haret sunt formate din drumurile existente  folosite pentru transportul deseurilor municipale colectate din unitatile teritorial-administrative din zona ( DN Focsani – Odobesti si DN 2 Focsani – Adjud ). Transportul deseurilor va respecta prevederile HG nr. 1061 / 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei .
 • Proiectul este situat în afara ariilor naturale protejate, a zonelor de protecţie specială sau arie în care standardele de calitate ale mediului, stabilite de legislaţie, au fost depăşite ,
 •  Probabilitatea unui impact negativ asupra factorilor de mediu dupa eliminarea sursei de poluare o data cu strangerea / transportul deseurilor consideram ca este foarte redus ,
 • Din analiza listei de control pentru etapa de încadrare nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus ,
 • Amplasamentul depozitului este situat  pe malul stang al raului Milcov , in partea de sud-est a orasului Odobesti , langa statia de epurare a orasului la o distanta de cca 250 m de zona locuita a localitatii .
 • Anunţul solicitării de obţinere a actului de reglementare a fost mediatizat prin : afişare la sediul  titularului de proiect , afişare la sediul Primăriei Odobesti , publicare în presa locală, afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Vrancea si  nu s-au înregistrat observaţii/contestaţii/comentarii din partea publicului interesat.

II.  Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele :

      - obiectivul nu este amplasat în zonă de arie naturală protejată sau în Sit Natura 2000 .

2) Cumularea cu alte proiecte : este componenta a S.M.I.D. judetul Vrancea.

3) Utilizarea resurselor naturale:  carburant

4) Productia de deseuri : colectate selectiv si valorificate / eliminare prin unitati specializate si autotorizate

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: pot aparea emisii poluante si zgomot pe perioada inchiderii depozitului .

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate:  nu este cazul.

 

      E ) Localizarea proiectelor :

 

1) Utilizarea existenta a terenului : terenul este situat in extravilanul orasului Odobesti si are folosinta actuala de «zona de gospodarire comunala » .

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestor : nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

   a)   Zonele umede : nu este cazul;

   b)   Zonele costiere :  nu este cazul;

   c)   Zonele montane si cele impadurite :  nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale : nu este cazul;

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate :   nu este cazul;

   f)   Zonele de protectie speciala : nu este cazul;

   g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite :  nu este cazul;

   h)   Ariile dens populate :  nu este cazul;

   i)    Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica :  nu este cazul.

 

         F ) Caracteristicile impactului potential :

 

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate :  nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului:  nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului , impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta toate masurile privind protectia factorilor de mediu.

4) Probabilitatea impactului: nesemnificative.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului: In perioada de executie a proiectului impactului asupra factorilor de mediu va fi temporar . Pe masura realizarii lucrarilor calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori.

           

 

                       Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea urmatoarelor conditii :

                         

             - Investitia se va realiza cu respectarea :  proiectului tehnic  si a parametrilor si prescriptiilor  specifice constructiilor ce fac obiectul proiectului cat si a avizelor de specialitate mentionate in  Certificatul de urbanism nr. 11/ 17.02.2011, eliberat de Primaria Odobesti.

             - Pe tot parcursul realizarii proiectului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale a celorlalti factori ai mediului.

             -  Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua masuri pentru respectarea normelor , standardelor si legislaţiei privind protecţia mediului in vigoare si de gospodarire a apelor ( inclusiv imprejmuire cu panouri , amplasare recipienti de colectare selectiva a deseurilor produse in vederea valorificarii prin unitati de specialitate autorizate , etc. ) ,

             -  Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare, emise de alte autoritati ( inclusiv din domeniul gospodarii apelor );

             -  In cazul unui incident sau accident care afectează semnificativ mediul se va instiinta imediat

A.P.M. Vrancea  si G.N.M. – CJ Vrancea ,

             -  Se interzice incinerarea deşeurilor.

          -  Suprafaţa de teren ocupată temporar pe perioada executării lucrărilor trebuie limitată la strictul necesar. După încetarea activităţii şi dezafectarea organizării de şantier, se va îndepărta balastul de pe platforma incintei, iar spaţiul eliberat se va supune lucrărilor de ecologizare identice cu cele efectuate pe amplasamentul depozitului.

         -   Pe parcursul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru:

                  a) evitarea contaminării cursului de apă, provocată de operaţiunile de încărcare/descărcare a deşeurilor, de operaţiunile de acoperire cu sol şi de agenţii poluanţi din aer (pulberi);

                  b)  examinarea periodica a cursului de apă învecinat;

                  c) evitarea acumulărilor de apă în zonele de lucru unde există deşeuri depozitate;

                 d) curăţarea periodică a drumurilor de acces în incinta depozitului şi a platformelor de operare.

            -  Este interzisă depozitarea deşeurilor sau materialelor de orice fel şi staţionarea utilajelor în albiile cursurilor de apă din zona sau in alte locuri neautorizate ,

           - Se interzice ca pe amplasamentul depozitului de deşeuri municipale să fie organizate depozite pentru carburanţi şi uleiuri. Schimburile de uleiuri şi reviziile la mijloacele de transport şi utilaje se vor efectua doar în cadrul unor ateliere autorizate. Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto se va face numai pe amplasamente autorizate.

           -  Autovehiculele şi utilajele folosite vor respecta normele şi prevederile privind emisiile de noxe şi de zgomot. Mijloacele auto şi utilajele folosite în timpul realizării investiţiei vor fi întreţinute corespunzător, pentru evitarea scurgerilor accidentale de carburanţi şi lubrifianţi.Se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante pentru eventuale scurgeri de carburanţi).

          - Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.

           - Se va realiza întreţinerea corespunzătoare după închidere a amplasamentului, pentru asigurarea unei creşteri uniforme a vegetaţiei.

           - Realizarea Programului de monitorizare a factorilor de mediu (aer, apă, sol ) se va face conform prevederilor HG nr. 349 / 2005 privind depozitarea deseurilor , anexa 4 si a Ordinului MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificarile ulterioare . Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada post închidere se va realiza conform precizarilor de la pct. 1 ) , alin. 4 din prezenta Decizie .

               -  In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui in saci, tratarea de către firme autorizate depozitarea in depozite de deşeuri autorizate;               

                -  Se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier (imprejmuire cu panouri  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor ,  WC – uri ecologice ,etc. ) ,

                 - Pentru imisiile si emisiile de poluanti in aer se va tine cont de prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator   .            

              - Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri  produse in vederea valorificarii / eliminarii acestora ( in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor ) si se va tine o evidenta stricta a modului de gestionare a acestor deseuri ( conform prevederilor HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor).

               - Suprafata de teren curatata de deseuri va putea fi redata : in circuitul agricol numai dupa realizarea studiilor OSPA care sa ateste calitatea solurilor destinate in scop agricol sau in circuitul silvic prin impadurire  .

               Prezentul act administrativ nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

              -  Prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

              - Beneficiarul si proiectantul sunt direct raspunzatori pentru datele specificate in documentatia care a stat la baza intocmirii prezentului act administrativ ,

              -  Prezenta Decizie este valabilape toată perioada punerii în aplicare a proiectului .

              - Titularul proiectului sau al activităţii are obligatia de a notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei de incadrare , iar APM Vrancea va aplica corespunzator in aceasta situatie prevederile art. 22 , alin. 3 din HG nr. 445 / 2009 .

             - Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii a APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

       

                  La finalizarea proiectului ,APM Vrancea si GNM – C. J. Vrancea va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare .

 

                Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile HG nr. 445 / 2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.