Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 decizie etapa de incadrare-proiect

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2013-02-01 13:05:23
Ultima actualizare: 2013-02-01 13:05:23

Decizia  etapei de încadrare

                                                                                     PROIECT

    

                          Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  PRIMARIA Cimpuri  cu sediul in com.Cimpuri,  jud.Vrancea,   înregistrată la Agenţia Pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr.9178 din 11.10.2011 si a completarilor nr.7283/13.08.2012,  7382/16.08.2012 si nr. 757/24.01.2013.

In baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                                           Agenţia Pentru Protecţia mediului Vrancea decide,

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 31.01.2013 că proiectul ,, Modernizare si extindere alimentare cu apa in comuna Cimpuri” propus a fi amplasat  in  com.Cimpuri, jud. Vrancea., nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct.13 (a).

b)Caracteristicile proiectului : -gospodaria de apa si retelele de distributie se vor amplasa in intravilanul si pe drumurile aferente comunei, apartinand domeniului public aflat in administrarea primariei

b1)Mărimea proiectului : In concordanta cu normele tehnice actuale si tinand cont de amplasamentul propus pentru realizarea proiectului,  sunt necesare urmatoarele obiective: 

1.Reabilitare surse de alimentare cu apa

 • Denisiparea, restabilirea caracteristicilor de functionare ale forajelor existente, F1;F2 (H = 20 ml, Dn 10 3/4", cu cabine din beton, semiingropate, proiect ISLGC, adaptate la teren)
 • Reechiparea hidraulica a forajelor ;
 • Refacerea imprejmuirilor si a sistematizarii verticale ;

Caracteristici amplasament foraj F1, existent :

Situatia existenta:

Scc = 676 mp

1. Cabina foraj exploatare existent:

Ac = 36 mp; Au = 3,60 mp

2. Camin injectie clor:

Ac = 1,44 mp; Au = 1,0 mp

Ac totala = 37,44 mp; Au = 4,7 mp

POT = 5,53%; CUT = 0,055

 

Ltot imprejmuire, sirma ghimpata, pe stilpi metalici: 104 ml

Suprafata inierbata: 638,56 mp

2.Statia de tratare:

 • Reabilitarea constructiei existente si transformarea acesteia in cabina de personal, prin adaugarea unui corp de cladire, cu suprafata de 13,13 mp, cu destinatia de  vestiar si grup sanitar;
 • Realizarea unui bazin vidanjabil etans, din beton armat, turnat monolit, Vutil = 20 mc ;
 • Realizarea unui grup sanitar uscat, cu bazin vidanjabil ;
 • Realizarea unei statii de clorinare, cu un bazin de neutralizare, adiacent ;
 • Ralizarea racordurilor hidraulice, apa bruta, solutia de apa clor (clorinarea se va realiza in conducta de aductiune)
 • Realizarea unei imprejmuiri perimetrale, din panouri de sirma de otel, zincata, cu innaltimea de 2 ml ;
 • Definitivarea sistematizarii verticale, aferente incintei ;

Cabina tehnica-constructie existenta-(tablouri electrice ale electropompelor din foraje)

-suprafata construita-15,35mp

Cabina tehnica se va extinde –un corp de cladire cu suprafata de 9,86mp.

                        3.Reteaua de aductiune- inlocuirea completa a retelei de aductiune existente

                       4.Gospodaria de apa existenta- reabilitarea rezervorului existent

                      5.Reteaua  de distributie –montare retele in traseu cu lungimea de 23,694km

              b2) Cumularea cu alte proiecte : -nu sunt alte proiecte in curs de executie pe amplasament

b3)Utilizarea resurselor naturale : apa, nisip si pietris

b4)Producţia de deşeuri : deşeuri specifice 

b5)Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : pot apărea emisii reduse cantitativ pe perioada realizarii investitiei si in timpul executiei, de la mijloacele de transport

b6)Riscul de accident , ţinându-se seama in special de natura lucrarilor : titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

                     c)Localizarea proiectului :

-investitia ce urmeaza a se realiza apartine Comunei Cimpuri  pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism nr.82/27.05.2011 si Avizului de Gospodarire a Apelor  nr. 15/09.05.2012, va fi executata in com. Cimpuri, satul Cimpuri,  jud. Vrancea.                                 

c1) Utilizarea existenta a terenului : se vor executa lucrari de Modernizare si extindere  a retelei de alimentare cu apa, com. Cimpuri,  pentru satul Cimpuri,  jud. Vrancea.

c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona , calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : -

  c3)  Capacitatea de absobtie a mediului , cu atenţie deosebita pentru:

       a) zonele umede-

       b) zonele costiere : nu este cazul

       c) zonele montane si împădurite : nu este cazul ,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul ,

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare , cum sunt : zone de  

       protecţie a faunei piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : nu este amplasat in arie protejata sau  in vecinătate ,

      f) zonele de protecţie speciala : nu este cazul .                                   

      g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul ,

      h) ariile dens populate : nu este cazul

       i) peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul

d)Caracteristicile impactului potenţial :

  d1) Extinderea impactului  : aria geografica si numărul de persoane afectate : impactul asupra mediului in urma implementării proiectului va fi pozitiv ,

  d2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul,

  d3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie a proiectului impactul  asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate in memoriul tehnic),

  d4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa,

                   d5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : perioada de expunere va fi redusa ,  

   întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de executie. In perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării  lucrărilor , calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

II. Condiţiile de realizare a proiectului :

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din certificatul de urbanism nr.82/27.05.2011 si Avizului SGA Vrancea nr.15/09.05.2012.

Proiectul prevede  modernizarea si extinderea retelei de alimentare cu apa ( sursa –2 foraje existent, cu H=20m; - gospodaria de apa a localitatii Cimpuri include camera vanelor,  rezervorul de inmagazinare in rezervor suprateran, radial, din beton armat, cu V=300mc statie de clorinare,  un grup sanitar uscat, retele de aductiune si distributie si cismele stradale.

Gospodaria de apa va fi amenajata pe o suprafata de teren  aflata in proprietatea CL Cimpuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- organizarea de santier – se vor folosi spatiile puse la dispozitie de Primaria Cimpuri; vor fi asigurate spatii necesare depozitarii materialelor, spatii servire masa, cazare muncitori (baraca)

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii  in vigoare .

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati de specialitate autorizate).

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse ( deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje,  etc.), in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare.

- Se interzice depozitarea  deşeurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.

-Investiţia va respecta strict proiectul si masurile de protecţie a mediului prevăzute de proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.

-Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor.

Managementul deşeurilor generate de lucrările de executie va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările

-Deşeurile menajere generate in perioada lucrărilor de executie vor fi colectate / stocate temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.                             

-Alimentarea cu carburanţi , repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite la punctul de lucru se va face numai la societati specializate si autorizate.

-Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate utilajele vor fi atent verificate;

-Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane

-  Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

- Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

-  Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

 

- Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

 

Nerespectarea prevederilor deciziei APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

La finalizarea lucrarilor prevazute in proiect titularul are obligatia sa solicite obtinerea/revizuirea autorizatiei de mediu.

 

     Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265 / 2006 modificata si completata cu OUG nr. 164/2008 ( M.O. 1196 / 30.12.2005 si M.O. 586 /  06.07.2006 );
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Ordinul M.A.P.P.M nr. 462 / 1993 privind Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului aerului inconjurator,
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Hotărârea de Guvern 235/2007 (M.O. 199 / 22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Ordinul MMGA 927 / 06.10.2005 ( M.O. nr. 929 / 18.10.2005) privind  procedura de raportare a datelorreferitoare la deşeurilor şi deşeurilor de ambalaje;
 • Ordinul M.A.P.P.M. 756 / 1997 (a valorilor de referinţă pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare indicate de inspectorul de control) si M.O.303 / 06.11.1997, pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluării mediului;
 • Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
 • Legea 86 / 10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005.

 

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

   


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.