Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 decizie etapa de incadrare-proiect

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2013-04-12 12:37:02
Ultima actualizare: 2013-04-12 12:37:02

                        PROIECTUL  DECIZIEI  ETAPEI  DE  INCADRARE

                                                   ( Afisat in data de 12.04.2013 )

 

                        Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de : PRIMARIA TULNICI , cu sediul in com. Tulnici , jud. Vrancea , inregistrata la APM Vrancea cu nr. 7225 din 9.08.2012, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                     APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 11.04.2013, ca proiectul : « Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa comuna Tulnici „  propus a fi amplasat in com. Tulnici , satele Tulnici si Coza, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

                       Justificarea prezentei decizii :

 

  1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

 

      a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 : pct. 10, lit. l si pct. 13 lit. a ,

      b) Caracteristicile proiectului :

1) Marimea proiectului :

             Investitia propune reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa pentru localitatile Tulnici si Coza in vederea asigurarii necesarului de apa potabila si de calitate corespunzatoare locuitorilor  .

             Lucrarile propuse constau din  realizarea urmatoarelor obiective :

                     Sistemul nr. 1 ,

            - sursa de alimentare cu apa ( reabilitarea izvoarelor I1 , I2 , I3 , I4 , I5 prin modernizarea camerelor de captare , conducte de legatura , imprejmuire , etc. ),

           - retea de aductiune in lungime totala de 2667 m ( conducte PEHD cu Dn = 110 mm )

           - gospodaria de apa compusa : 2 rezervare de inmagazinare a apei  din beton armat cu capacitatea de 100 mc fiecare , o instalatie de dezinfectia apei potabile conform cerintelor sanitare in vigoare si zona de protectie sanitara ),

           - retea de distributie in lungime totala de 4092 m ( conducte PEID cu Dn = 63 – 125 mm ) pe care se monteaza camine de sectionare , vane aerisire /  golire , hidranti PSI si cismele stradale ,

                    Sistemul nr. 2 ,

           - sursa de alimentare cu apa : captare de suprafata ( priza tiroleza ) din paraul Dumbravan Q = 6 l/s ,

           - retea de aductiune in lungime totala de 1341 m ( conducte PEHD cu Dn = 160 mm )

           - gospodaria de apa compusa : 2 rezervare de inmagazinare a apei  din beton armat cu capacitatea de 100 mc fiecare , o instalatie de dezinfectia apei potabile conform cerintelor sanitare in vigoare si zona de protectie sanitara ),

           - retea de distributie in lungime totala de 10614 m ( conducte PEID cu Dn = 63 – 200 mm ) pe care se monteaza camine de sectionare , vane aerisire /  golire , hidranti PSI si cismele stradale ,

           - organizarea de santier ( intr-un spatiu pus la dispozie de Primaria Tulnici ).

             Lucrarile de constructii montaj constau din : sapatura manuala si mecanizata , asternere pat de protectie – nisip , montare conducte PEID si sudarea lor , umplutura cu pamant in sant si compactare ,  montare armaturi , refacerea cadrului natural la starea initiala .

2) Cumularea cu alte proiecte:  nu este cazul.

3) Utilizarea resurselor naturale: carburant

4) Productia de deseuri : colectate selectiv si valorificate prin unitati specializate

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: pot aparea emisii poluante si zgomot pe perioada constructiei.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul.

 

        c) Localizarea proiectelor :

 

1) Utilizarea existenta a terenului : terenul este situat in intravilanul si extravilanul satelor Tulnici si Coza si face parte din domeniul public al localitatii

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

   a)   Zonele umede – nu este cazul;

   b)   Zonele costiere – nu este cazul;

   c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : - nu este cazul;

   f)   Zonele de protectie speciala – nu este cazul;

   g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : - nu este cazul;

   h)   Ariile dens populate : - nu este cazul;

   i)    Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : - nu este cazul.

         d ) Caracteristicile impactului potential :

 

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate : - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului: - nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului , impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta toate masurile privind protectia factorilor de mediu.

4) Probabilitatea impactului: nesemnificative.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului: In perioada de executie a proiectului impactului asupra factorilor de mediu va fi temporar . Pe masura realizarii lucrarilor calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori.

 

 

 

                Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea urmatoarelor conditii :

 

                             Conditiile generale :

 

              - Investitia se va realiza cu respectarea : documentatiei tehnice depuse precum si a parametrilor si prescriptiilor tehnice specifice constructiilor ce fac obiectul proiectului si a avizelor de specialitate mentionate in Certificatul de urbanism nr. 109 / 6.08.2012 , eliberat de C.J. Vrancea.

              - Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale.

              - Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.

              - Pentru imisiile si emisiile de poluanti in aer se va tine cont de prevederile Ordinului MAPPM nr. 462 / 1993 cu modificarile si completarile prevazute de Legea nr. 104 / 2011privind calitatea aerului inconjurator . .

               -  Utilajele si mijloacele de transport  folosite vor avea asigurata verificarea tehnica periodica prin statii de inspectie tehnica autorizate in vederea incadrarii emisiilor in legislatia in vigoare  ,

               -  Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la mijloacele de transport si utilajele in cadrul organizarii de santier sau la obiectivele aflate in constructie ,

               - Nivelul de zgomot se va încadra in limitele impuse de HG nr. 321 / 2005 –privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental  , modificat prin HG nr. 674 / 2007 , STAS  10009 / 1988 – Acustica urbana – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot , STAS 6156 / 1986 – Protecţia  împotriva zgomotului in construcţii civile si social culturale – limite admisibile si parametrii de izolare acustica , Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536 / 1997( nivel acustic la limita incintei ) , cu modificările si completările ulterioare ,

                 -  Se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut .

              - Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse ( deseuri inerte de constructii, deseuri de ambalaje, deseuri metalice ), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

              - Se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.

             - Se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier ( imprejmuire cu panouri  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor ,  WC – uri ecologice ,etc. ) ,

             -  Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar .

             - Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructie si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si pietonal si sa nu creeze disconfort in zona.

             - Prezentul act administrativ nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

             - Prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

            -  Prezenta Decizie este valabilape toată perioada punerii în aplicare a proiectului .

            - Titularul proiectului sau al activităţii are obligatia de a notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei de incadrare , iar APM Vrancea va aplica corespunzator in aceasta situatie prevederile art. 22 , alin. 3 din HG nr. 445 / 2009 .

             - Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii a APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

 

                 La finalizarea proiectului , dupa ce APM Vrancea va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare , titularul de activitate va solicita obtinerea autorizatiei de mediu (conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798 / 2007  privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu ).

 

                       Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile HG nr. 445 / 2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.