Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 indrumar privind problemele de mediu

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2013-04-15 13:44:50
Ultima actualizare: 2013-04-15 13:44:50

 

Nr.:

             / 15.04.2013

Către :

A.N.A.R. – A.B.A. „Siret” - Bacau

În atenţia :

Domnului Director Vamanu Emil ,

Referitor la :

Procedura de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul : „Consolidare mal drept rau Siret – sector Vadu Rosca” , com. Vulturu , sat Vadu Rosca – extravilan , jud. Vrancea .

 

               Stimatedomnule Director ,

 

                         In  conformitate cu  prevederile :

 

  • HG nr. 445 / 2009 privind evaluarea impactului  anumitor proiecte publice si private asupra mediului ;
  • Ordinului MMP nr. 135 / 2010  privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private ,
  • Ordinul MMP nr. 19 / 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor si proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar .

 

 

                   In urma analizarii documentatiei prezentate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica  din data de 11.04.2013  -  etapa de definire a domeniului evaluarii  si de realizare a raportului privind impactul  asupra mediului , va comunicam ca aveti urmatoarele obligatii : 

               

 

  1. De a realiza  Studiul de evaluare adecvata , ce va fi intocmit in conformitate cu

prevederile Ordinului MMP nr. 19 / 2010 , cap. 2.2 .

                                Totodata va transmitem in continuare , Indrumarul  cu aspectele care vor fi tratate in detaliu , in studiul de evaluare adecvata , astfel :

 

                                A)  Informaţii privind proiectul supus aprobării :

                1. informaţii privind proiectul : denumirea, descrierea, obiectivele acestuia, informaţii privind producţia care se va realiza, informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate;

                2. localizarea geografică şi administrativă, cu precizarea coordonatelor Stereo 70;

                3. modificările fizice ce decurg din proiect (din excavare, consolidare, dragare etc.) şi care vor avea loc pe durata diferitelor etape de implementare a proiectului ;

               4. resursele naturale necesare implementării proiectului (preluare de apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile etc.);

               5. resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea proiectului;

              6. emisii şi deşeuri generate de proiect ( în apă, în aer, pe suprafaţa unde sunt depozitate deşeurile) şi modalitatea de eliminare a acestora;

              7. cerinţele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia proiectului (categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către proiect, de exemplu, drumurile de acces, tehnologice, ampriza drumului, şanţuri şi pereţi de sprijin, efecte de drenaj etc.);

              8. serviciile suplimentare solicitate de implementarea proiectului (dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune etc., mijloacele de construcţie necesare), respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariei naturale de interes comunitar;

              9. durata construcţiei, funcţionării, dezafectării proiectului şi eşalonarea perioadei de implementare a proiectului , etc.;

             10. activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului ;

             11. descrierea proceselor tehnologice ale proiectului ( în cazul în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului solicită acest lucru);

             12. caracteristicile proiectelor / planurilor existente ( propuse sau aprobate ) ce pot genera impact cumulativ cu proiectul care este în procedură de evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar;

             13. alte informaţii solicitate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului .

                                                     

                            B) Informaţii privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea proiect :

             1. date privind aria naturală protejată de interes comunitar: suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea proiectului , etc.;

             2. date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a proiectului, menţionate în formularul standard al ariei naturale protejate de interes comunitar;

             3. descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice) şi a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora;

            4. statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar;

            5. date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate (evoluţia numerică a populaţiei în cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar, procentul estimativ al populaţiei unei specii afectate de implementarea proiectului, suprafaţa habitatului este suficient de mare pentru a asigura menţinerea speciei pe termen lung );

           6. relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar;

           7. obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management;

           8. descrierea stării actuale de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor;

           9. alte informaţii relevante privind conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariei naturale protejate de interes comunitar;

          10. alte aspecte relevante pentru aria naturală protejată de interes comunitar.

 

                        C ) Identificarea şi evaluarea impactului

 

                 În cadrul studiului de evaluare adecvată se fac identificarea şi evaluarea tuturor tipurilor de impact negativ al PP susceptibile să afecteze în mod semnificativ aria naturală protejată de interes comunitar. În cadrul studiului vor fi identificate următoarele tipuri de impact:

                1. direct şi indirect;

                2. pe termen scurt sau lung;

                3. din faza de construcţie, de operare şi de dezafectare;

                4. rezidual;

                5. cumulativ.

                     D) Măsurile de reducere a impactului

                 Măsurile de reducere a impactului sunt stabilite în funcţie de impactul negativ posibil al PP.           În cadrul studiului se stabilesc măsurile de reducere a impactului negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, după cum urmează :

                 1. identificarea şi descrierea măsurilor de reducere care vor fi implementate pentru fiecare specie şi/sau tip de habitat afectat de PP şi modul în care acestea vor reduce/elimina impactul negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar. Ca exemple de măsuri menţionăm: planificarea adecvată a lucrărilor de construcţie pentru a se evita sau reduce perturbarea speciilor sau distrugerea cuiburilor şi adăposturilor, panouri fonoabsorbante, panouri de protecţie, pentru a se preveni electrocutarea şi lovirea păsărilor, plantare de arbori etc.

                 2. prezentarea calendarului implementării şi monitorizării măsurilor de reducere a impactului;

                 3. orice alte aspecte relevante pentru conservarea speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar.

   

                 În cadrul studiului de evaluare adecvată este evaluat în mod corespunzător impactul asupra fiecărei specii şi fiecărui habitat de interes comunitar din fiecare arie naturală protejată de interes comunitar posibil afectată de implementarea PP, astfel încât să se asigure obiectivele de conservare a acesteia şi integritatea reţelei Natura 2000.

 

                     2)  De a realiza Raportul privind impactul asupra mediului , ce va fi intocmit in conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului MAPM nr. 863 / 2002 , anexa nr. 2 .

                              Totodata va transmitem in continuare , Indrumarul  cu aspectele  care vor fi tratate in detaliu , pe langa cerintele continutului – cadru din Ordinul 863 / 2002 ,  in  Raportul privind impactul asupra mediului , astfel :

 

                    -  Descrierea proiectului incluzand descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect si a cerintelor de amenajare si utilizare a terenului ( suprafete ocupate definitiv si temporar pe perioada de construire si functionare si categoria de folosinta a acestor suprafete )

                    -  Informatii privind materiilor prime / resursele folosite ( tipul acestora , provenienta si modul de asigurare a necesarului pentru realizarea proiectului ),

                    - Descrierea organizarii de santier si a drumurilor de acces ( amplasament , suprafete estimate , activitati periculoase / nepericuloase , deseuri generate ) ,

                    -  Descrierea poluantilor fizico-chimici ( aer , ape uzate ) care afecteaza mediul in perioada de construire ( cantitati , concentratii de poluanti comparativ cu valorile limita admise de normativele de mediu in vigoare , echipamente / instalatii de retinere / depoluare pentru emisiile de poluanti ) ,

                    - Descrierea susrselor de poluare a solului ( tipuri si cantitati / concentratii estimate de poluanti ,

                    -  Descrierea efectelor semnificative directe si indirecte , secundare , cumulative , pe termen scurt , mediu si lung , permanente si temporare , pozitive si negative ale proiectului propus asupra mediului , precum si metodele de prognoza utilizate in evaluarea efectelor asupra mediului ,

                    - Prezentarea modului de gestionare a deseurilor produse in urma realizarii proiectului,      ( codurile de deseu conform HG nr. 856 / 2002 , cantitatea estimata pe fiecare tip , modul de valorificare / eliminare a acestora ) ,

                    - Prezentarea masurilor propuse pentru prevenirea / reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului si efectul implementarii acestora in timpul realizarii si exploatarii proiectului,

                    - Descrierea alternativelor ( amplasament , solutii tehnice ) cu indicarea motivelor care au condus la alegerea facuta ,

                    - Plan de monitorizare a calitatii factorilor de  mediu ,

                    - Rezumat fara caracter tehnic al Raportului EIA .

 

                   Raportul privind impactul asupra mediului va cuprinde masurile de reducere / solutii alternative / masuri compensatorii acceptate , dupa caz , rezultate din studiul de evaluare adecvata .

                   Raportul privind impactul asupra mediului si studiul de evaluare adecvata se elaboreaza de catre persoane fizice sau juridice care au acest drept potrivit legii si vor fi transmise la APM Vrancea pe suport de hartie si in format electronic in vederea afisarii pe pagina de internet a APM Vrancea             ( conform prevederilor HG nr. 878 / 2005 privind accesul publicului la informatia de mediu ).

                   La depunerea raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata se vor prezenta : dovada ca elaboratorul acestor studii are acest drept potrivit legii cat si dovada de achitare a tarifului aferent etapei de analiza a calitatii raportului evaluarii impactului asupra mediului , in valoare de  2000  lei  RON  ( care se achita : la casieria APM Vrancea sau in contul APM Vrancea nr. RO84TREZ6915032XXX000188 , deschis la Trezoreria Focsani , cod fiscal 4350424 ) ,


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.