Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 proiect decizie etapa de incadrare

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2011-07-07 14:16:19
Ultima actualizare: 2011-07-07 14:16:19

Decizia  etapei de încadrare ( PROIECT)

Nr. 5811 din 07.07.2011

               Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ELECTRICA SERV SA – S.I.S.E. MUNTENIA NORD – A.I.S.E. Focşani , cu sediul in Focşani, b-dul Independentei nr. 2 , judeţul Vrancea , înregistrată la Agenţia Pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 5610 din 21.06.2011 ,

               în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

              Agenţia Pentru Protecţia mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 07.07.2011 că proiectul: “ Reparaţie LEA 0,4 kV zona PT INT Şcoala, sat Vulturu, jud. Vrancea  ” , propus a fi amplasat in com. Vulturu, sat Vulturu  , jud. Vrancea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 13a

b)Caracteristicile proiectului :

         b1)Mărimea proiectului : Consumatorii de energie electrica afectaţi de lucrările de reparaţii sunt

amplasaţi in perimetrul construibil al satului Vulturu, com. Vulturu . Instalaţiile electrice sunt amplasate pe

marginea sau in imediata apropiere a drumurilor de acces existente in zona. Tipul consumatorilor : iluminat,

utilizări casnice si iluminat public. Număr de consumatori : 280.

Lungimea totala a reţelei este de 4,76 km cu conductoare funie Al cu secţiuni de 70,50,35 mmp, pe stâlpi de

beton tip SE 4, SE 10.

Lucrările proiectate prevăd reparaţia unor instalaţii de distribuţie a energiei electrice pe joasa tensiune ( 0,4

kV). Se propune reparaţia liniei de joasa tensiune prin înlocuirea conductoarelor clasice cu conductoare

izolate torsadate si a firidelor de branşament după cum urmează :

- la refacerea liniei de joasa tensiune se va folosi un  conductor izolat tip T 2X 50 OL Al + 3x70 mmp Al ,

T2 X 50 OL Al +3x50 mmp Al si se vor înlocui 9 stâlpi de beton necorespunzători din reţea. Se vor înlocui

stâlpii de lemn uzaţi din reţea si branşamente. Firidele de branşament clasice se vor înlocui cu Firide de

distribuţie si Contorizare ce se vor monta pe stâlp la limita proprietatii. Realizarea lucrărilor propuse nu

necesita ocuparea unor suprafeţe de teren suplimentar fata de cele existente. Nu va fi schimbat traseul

existent al liniei de joasa tensiune.

Nu sunt necesare lucrări pentru organizare de şantier , spatiile pentru cazarea muncitorilor sau pentru

depozitarea materialelor vor fi închiriate.

b2)Cumularea cu alte proiecte : nu sunt alte proiecte de investiţii in zona ,

b3)Utilizarea resurselor naturale :  energie, agregate minerale, etc.

b4)Producţia de deşeuri : deşeuri de construcţii ( beton, lemn, materiale plastice, pamant, metalice , etc.), deşeuri menajere . Deşeurile vor fi colectate selectiv in spatii special amenajate si preluate de către operatori economici autorizaţi.

b5)Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : pot apărea emisii pe perioada construirii in cazul in care nu iau masuri corespunzătoare de reducerea acestora,

b6)Riscul de accident , ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : titularul de proiect/constructorul va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c)Localizarea proiectelor :

  c1) Utilizarea existenta a terenului : terenul se afla in intravilanul satului Vulturu, com. Vulturu , folosinţa actuala a terenului – zona de locuinţa si dotări complementare; destinaţia – zona de locuinţa si dotări complementare.

  c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona , calitatea si capacitatea regenerativa a acestora :    

  nu este cazul ,

  c3)  Capacitatea de absorbţie a mediului , cu atenţie deosebita pentru ;

       a) zonele umede ; nu este cazul ,

       b) zonele costiere : nu este cazul ,

       c) zonele montane si împădurite : nu este cazul ,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul ,

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare , cum sunt : zone de  

       protecţie a faunei piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : nu este amplasat in arie protejata

      sau  in vecinătate ,

       f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul .

       g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite   

       : nu este cazul ,

       h) ariile dens populate : amplasamentul investiţiei este in intravilanul satului Vulturu ,

       i) peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul

d)Caracteristicile impactului potenţial :

  d1) Extinderea impactului  : aria geografica si numărul de persoane afectate : impactul asupra  

  mediului in urma implementării proiectului va fi pozitiv ,

  d2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul,

  d3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie a proiectului impactul asupra  

  factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protecţia

  factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate in memoriul tehnic),

  d4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa,

  d5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului :

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului , a legislaţiei de mediu in vigoare, a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr.57/06.06.2011 emis de Primăria comunei Vulturu.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii  .

      - Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de

      reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

      - Beneficiarul răspunde de realizarea corecta a lucrărilor propuse, aferente construcţiilor prezentate in Memoriul  

      Tehnic.

      - In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si utilajelor utilizate;

      - Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de    

         investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati de specialitate autorizate).

- Se va reface cadrul natural pentru suprafeţele de teren ocupate temporar, la terminarea lucrărilor, se vor reface spatiile verzi.

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe , praf , zgomot si vibraţii.

- Managementul deşeurilor generate de lucrările de construcţii va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările .

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse ( deşeuri inerte din demolări, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile OUG nr. 78 / 2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare.

- Se interzice depozitarea materialelor de construcţii si a deşeurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.

- Se vor asigura condiţii pentru depozitarea temporara a materialelor de construcţii si a reziduului de şantier astfel incat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona.

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor.

- După terminarea lucrărilor, constructorul are obligaţia eliberării amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, anrocamente, grămezi de pamant, etc.) si readucerea la starea iniţiala.

 • Investiţia va respecta strict proiectul si masurile de protecţie a mediului prevăzute de proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • Se vor lua masuri specifice de protecţie a mediului pe perioada realizării proiectului de investiţii (împrejmuire cu panouri, recipiente de colectare a deşeurilor, etc.).
 • Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor.
 • Deşeurile rezultate in urma lucrărilor de construcţii vor fi colectate / stocate temporar in containere metalice acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate la o platforma de deşeuri inerte autorizata, numai in baza avizului Primăriei com. Vulturu ; transportul acestor tipuri de deşeuri se va face de către o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Deşeurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrărilor de construcţii  (metalice , hârtie - carton, plastic – PET etc.) vor fi colectate /stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificării prin societati autorizate specializate.
 • Deşeurile menajere generate in perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate / stocate temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate utilajele vor fi atent verificate;
 • Organizarea de şantier va dispune de o toaleta ecologica. Constructorul va avea in vedere întreţinerea toaletei ecologice, prin contract cu o firma autorizata.
 • La parasirea incintei şantierului , rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane.
 • Materialele fine sau prăfoase (pamant, balast, nisip, deşeuri de construcţie prăfoase ) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate de protecţie pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.

-   Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

-   Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor    

    accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

-   Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

-   Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului  

    despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar     

     APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG   

     nr.445/2009.

-    Nerespectarea prevederilor deciziei APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

-  La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare .

                     

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265 / 2006 modificata si completata cu OUG nr. 164/2008 ( M.O. 1196 / 30.12.2005 si M.O. 586 /  06.07.2006 );
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Ordinul M.A.P.P.M nr. 462 / 1993 privind Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei
 • Legea nr. 27/2007 pentru aprobarea OUG nr.61/2006 de modificare a legii nr. 426 / 2001 de aprobare a Ordonanţei 78 / 2000 privind regimul deşeurilor;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Legea 465 / 18.07.2001 (M.O. 422 din 30.07.2001) pentru aprobarea O.U.G. 16 / 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile (M.O. 66 / 07.02.2001);
 • Legea 431 / 27 10 2003 privind aprobarea O.U.G. 61 / 2003 pentru modificarea alin. 2 al art. 7 din OUG 16 / 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;
 • Hotărârea de Guvern 235/2007 (M.O. 199 / 22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Ordinul MMGA 927 / 06.10.2005 ( M.O. nr. 929 / 18.10.2005) privind  procedura de raportare a datelor referitoare la deşeurilor şi deşeurilor de ambalaje;
 • Ordinul M.A.P.P.M. 756 / 1997 (a valorilor de referinţă pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare indicate de inspectorul de control) si M.O.303 / 06.11.1997, pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluării mediului; 
 • O.U.G. 196 / 22.12.2005 ( M.O. 1193 / 30.12.2005 ) privind Fondul pentru mediu , aprobata prin Legea nr. 105 / 2006 .
 • Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 , cu modificările si completările ulterioare .
 • STAS  10009 /1988 – Acustica urbana – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.
  • Legea 86 / 10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005.

 

 

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.