Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 proiect decizie etapa de incadrare

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2011-07-22 12:49:52
Ultima actualizare: 2011-07-22 12:49:52

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Afisat in data de 22.07.2011

 

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de catre  SC ELECTRICA SA FDEE MUNTENIA NORD – sucursala Focsani din Focsani, B-dul Independentei, nr. 2, jud. Vrancea, inregistrata la APM Vrancea cu nr. 5983 din 30.06.2011, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 21.07.2011, ca proiectul ,, Reparatii LEA 0,4 KV zona PTA Straoane Biserica ’’ propus a fi amplasat in com. Straoane, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii :

 

 1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreazain prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3 b) si pct. 13  a);

b) Caracteristicile proiectului

1) Marimea proiectului:

  Proiectul consta in imbunatatirea conditiilor tehnice de alimentare cu energie electrica precum si asigurarea necesarului de putere ( in perspectiva de 10 ani) pentru abonatii casnici, a micilor consumatori existenti si de perspectiva ( magazine, pompe apa, ateliere tamplarie, vulcanizare etc) din zona satului Straoane, com. Straoane, jud. Vrancea.

Consumatorii din zona studiata sunt alimentati din PTA- Straoane Biserica 20/0,4 KV.

Pierderile maxime de tensiune sunt de peste 15%, gradul de uzura a retelei de distributie publica este avansat. O parter din bransamentele  electrice sunt cu conductoare AFY, imbatranite, cu firide de bransament necorespunzatoare,vechi tip FB1D, deteriorate, montate pe cladiri. In aceste conditii alimentarea consumatorilor din zona, cu energie electrica, se face dificil datorita deselor intreruperi, a pierderilor de energie.

 Se vor indrepta stalpii inclinati si se vor inlocui stalpii deteriorati.

 

 

 

 

 

 

c) Caracteristici tehnice ale instalaţiilor

 • LEA 0,4 KV ( linie electrica aeriana, existenta, ce se modernizeaza )                            

-   Lungime totală  ………………..   2,2 km   

 1. conductoare izolate torsadate

             tip T2X 50 Ol Al + 3 x 70 mmp Al

                             T2X 50 Ol Al + 3 x 50 mmp Al.

                             TYIR 50 Ol Al + 3 x 35 mmp Al.

b) curent de scurtcircuit minim 362,3A;

                    c) abateri de tensiune maximă la punerea în funcţie  6,1%

                 * Gabarite – pe porţiunea LEA 0,4 KV se respectă gabaritele faţă de sol,

                    drumuri, construcţii şi instalaţii existente.

                    LEA 0,4 KV nouă a fost amplasată pe marginea drumurilor din si pe domeniul privat.

 • Bransamente electrice, existente, ce se modernizeaza

           *Branşamente monofazate ………………………………..….  125 buc ,

            din care 6 buc. sunt corespunzatoare si  au BMP-urile montate pe stalpii

             retelei electrice de   distributie publica.

           *Branşamente trifazate  …………………………………...…..   7  buc,  

                     din care 4 buc. sunt corespunzatoare si  au BMPT--urile montate pe stilpii

                      retelei electrice de   distributie publica.

2) Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul

3) Utilizarea resurselor naturale : - nu este cazul

4) Productia de deseuri:- Deşeurile recuperabile de orice tip ( conductoare electrice, elemente de fixare a acestora pe stilpi, e.t.c. ), vor fi predate în baza formalităţilor de predare –primire către gestionarul obiectivului şi depozitate corespunzator legislaţiei în vigoare.

Constructorul asigură :

 1. Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii;
 2. Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecarui tip de deşeu rezultat (recipienţi etanşi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc);
 3. Efectuarea transportului deşeurilor în condiţii de siguranţă la agenţi economici specializaţi în valorificarea deşeurilor sau la depozitul de deşeuri inerte a S.C . Electrica

Dupa terminarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala.

 

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : - reduse, doar la faza de lucrari.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate : titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului :

Terenul este situat in intravilanul satulu Straoane, proprietatea domeniului public conform Certificatului de Urbanism  nr. 7/ 29.03.2011.

 

 

 

 

Instalaţiile electrice proiectate sunt amplasate pe marginea drumurilor de acces   existente în zona  si se refera la instalatii  electrice aeriene, existente, de distributie publica,

care in prezent nu mai au capacitatea sa asigure alimentarea cu energie electrica a abonatilor din zona.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

   a)   Zonele umede – nu este cazul;

   b)   Zonele costiere – nu este cazul;

   c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : - nu este cazul;

   f)   Zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea  a III – a- zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : – nu este cazul;

  g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : - nu este cazul;

   h)  Ariile dens populate : - nu este cazul;

   i)   Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : - nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potential

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate : - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului : - nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: - in perioada de executie a proiectului impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

4) Probabilitatea impactului : - nesemnificativ.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului: perioada de expunere va fi redusa ,    întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. In perioada de   execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor si închiderii fronturilor de lucru , calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la  parametrii anteriori.

 

        Conditiile de realizare a proiectului:

 

      Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare si a avizelor de specialitate mentionate in certificatul de Urbanism nr. 7 din 29.03.2011 eliberat de Primaria Straoane, jud. Vrancea.

   

 

 

 

 

 

 Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale.

        Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.

        Nu se vor face depozite de materiale sau deseuri in afara perimetrului detinut de titular.

        Se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.

        Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructie  astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si sa nu creeze disconfort in zona.  

Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

Se va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.

    Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor  accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

    Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG  nr.445/2009.

 

 

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

 

 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265 / 2006 modificata si completata cu OUG nr. 164/2008 ( M.O. 1196 / 30.12.2005 si M.O. 586 /  06.07.2006 );
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Legea nr. 27/2007 pentru aprobarea OUG nr.61/2006 de modificare a legii nr. 426 / 2001 de aprobare a Ordonanţei 78 / 2000 privind regimul deşeurilor;
 • Legea 465 / 18.07.2001 (M.O. 422 din 30.07.2001) pentru aprobarea O.U.G. 16 / 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile (M.O. 66 / 07.02.2001);
 • Legea 431 / 27 10 2003 privind aprobarea O.U.G. 61 / 2003 pentru modificarea alin. 2 al art. 7 din OUG 16 / 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;
 • Legea 86 / 10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005.

 

 

 

 

 

 

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.