Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Decizia etapei de incadrare - Proiect

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2014-10-24 10:21:26
Ultima actualizare: 2014-10-24 10:21:26

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Afisat in data de 24.10.2014

 

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de catre  COMUNA COTESTI  din com. Cotesti, sat Cotesti, jud. Vrancea, inregistrata la APM Vrancea cu nr. 8936 din 20.10.2014, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.10.2014, ca proiectul ,, Reabilitare drumuri comunale, comuna Cotesti, judetul Vrancea ’’ propus a fi amplasat in com. Cotesti, satele Cotesti si Budesti, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii :

 

 1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreazain prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,  pct. 13  a);

b) Caracteristicile proiectului

1) Marimea proiectului:

       Proiectul de investitie propus este necesar pentru aducerea drumurilor la un nivel optim de functionalitate si exploatare si asigurarea unei circulatii rutiere in conditii de securitate si confort.

Traseul drumului in plan este proiectat pe traseul drumului existent si nu sunt afectate suprafetele de teren din proprietatea private sau de stat, avand o lungime totala de 1890 m.

In concordant cu normele tehnice actuale si tinand cont de clasa tehnica in care se incadreaza, drumurile studiate s-au proiectat cu latimi variabile, astfel:

 • Drumul comunal DC 147- latime carosabil 5,5 m si acostamente 2x0,75m;
 • Drumul A- latime carosabil 4m si acostamente de 2x0,5m;
 • Drumul B-   latime carosabil 3,5 m si acostamente de 2x0,5m pe 65m
  • latime carosabil 4 m si acostamente de 2x0,5m pe 205 m.

Latimea platformei este variabila de 7 -5-4,5 m, incadrata de santuri neprotejate, amplasate de o parter sau de alta a drumurilor.

                                                                                                                                                                                                       

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

   Structura constructive propusa consta intr-un complex rutier cu urmatoarea alcatuire:

 • drumul comunal DC 147:

          - strat de fundatie din ballast in grosime de 30 cm;

          - strat de piatra Sparta amestec optimal in grosime de 12 cm.

 • drumul A:
  • strat de fundatie din ballast in grosime de 30 cm
 • drumul B:
  • strat de fundatie din ballast in grosime de 30 cm

Pentru asigurarea viabilitatii lucrarilor este necesara si amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale pe o lungime de 5 m, prin realizarea unui sistem rutier format din 30 cm balast.

 Se refac elementele de colectare si evacuarea a apelor meteorice de pe zona drumului cu decolmatarea lor si se realizeaza santuri neprotejate de o parte sau de alta a drumului.

Descarcarea apelor din santuri se face la distante cat mai mici, in functie de configuratia terenului, pentru a se evita stagnarea apelor in zona drumului.

Pentru echilibrarea hidraulica si continuitatea scurgerii debitelor, la intersectia cu drumurile laterale sau la traversarea de pe o parte pe alta a corpului drumurilor, se vor amplasa podete tubular. Podetele degradate se vor  demola si se vor inlocui cu podete noi.

Pentru lucrarile ce se executa la corpul si platform drumului sub directa influenta a circulatiei, vor fi  prevazuti piloti de dirijare a circulatiei si personae ce vor asigura atat protectia personalului muncitor, cat si siguranta si fluent circulatiei pe sectorul de drum pe care se executa lucrari de reabilitare.

Fiecare punct de lucru a fost prevazut cu table indicatoare, prin care se face cunoscut ca pe tronsonul respective se efectueaza lucrari specific de drumuri.

Proiectantul sistemului de semnalizare va fi efectuat atat pentru traseul studiat cat si pentru caile de comunicatii rutiere care il intersecteaza cu acces la aceasta.

2) Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul

3) Utilizarea resurselor naturale : - nu este cazul

4) Productia de deseuri:- Lucrarea este generatoare de reziduuri ( materiale rezultate din decapari si din sapaturi) doar in faze de executie.  Depozitarea deseurilor se va face selective si vor fi transportate  la centrele de colectare autorizate

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : - reduse, doar la faza de lucrari.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate : titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului :

Terenul este situat in intravilanul satelor  Cotesti si Budesti, com. Cotesti si apartine domeniului public al comunei  Cotesti, conform Certificatului de Urbanism nr. 50/17.10.2014.

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

   a)   Zonele umede – nu este cazul;

   b)   Zonele costiere – nu este cazul;

   c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : - nu este cazul;

   f)   Zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea  a III – a- zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : – nu este cazul;

  g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : - nu este cazul;

   h)  Ariile dens populate : - nu este cazul;

   i)   Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : - nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potential

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate : - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului : - nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: - in perioada de executie a proiectului impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

4) Probabilitatea impactului : - nesemnificativ.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului: perioada de expunere va fi redusa ,    întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. In perioada de   execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura

 realizării lucrărilor si închiderii fronturilor de lucru , calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la  parametrii anteriori.

 

Conditiile de realizare a proiectului:

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare, a avizelor de specialitate  si a indicatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 50 din 17.10.2014 eliberat de Primaria Comunei Cotesti, jud. Vrancea.

                                                                                                                                                                                                           Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructie  astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si sa nu creeze disconfort in zona.  
 • Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale.
 • Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.
 • Nu se vor face depozite de materiale sau deseuri in afara perimetrului detinut de titular.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.
 • Se va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor  accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG  nr.445/2009.
 • Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :
  • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului cu modificarile , completarile si aprobarile ulterioare;
  • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
  • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.